محصولات ما

همکاری با شرکای تجاری

شرکای تجاری ما برای موفقیت ما حیاتی هستند. آنها به دقت و بر اساس معیارهایی نظیر مطابقت با قوانین و مقررات، صداقت و درستی در کسب و کار، کیفیت،‌ بهداشت و ایمنی، حقوق بشر، استانداردهای کار و مدیریت زیست محیطی انتخاب شده اند.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

شرکای تجاری ما عبارتند از مشتریان، تامین کنندگان، کشاورزان،‌ تامین کنندگان توتون، توزیع کنندگان و سایر اشخاصی که با آنها ارتباط تجاری داریم.

رفتار غیر حرفه ای هر یک از شرکای تجاری ما میتواند اعتبار ما را خدشه دار کند. ما تلاش میکنیم با شرکای متعهد به استانداردهای اخلاقی و حرفه ای بالا کار کنیم.

همه تامین کنندگان موظف به رعایت اصول و استانداردهای تامین کنندگان جی تی آی میباشند و ما از رعایت این اصول توسط تامین کنندگان اصلی اطمینان حاصل میکنیم.

«رویه و اصول کاری کشاورزی جی تی آی» تمرکز بر بهبود رویه های کاری در فعالیت بازرگانان و تولیدکنندگان توتون ما دارد که موضوعاتی مانند حقوق کارگران، بهداشت و ایمنی و کودکان کار را پوشش میدهد.

ما تمام بررسی های لازم را انجام میدهیم، تا اطمینان حاصل کنیم که تمامی شرکای تجاری که اداره یا خرید محصولات دخانی ما را به عهده دارند حائز شهرت و اعتبار در زمینه صداقت و درستی میباشند.

این موضوع برای من به عنوان یک کارمند به چه معناست؟

من از تلاش های جی تی آی برای حفظ استانداردهای بالا در زنجیره تامین، از طریق حفظ روابط قوی با شرکای تجاری، بر اساس انتظارات روشن و احترام متقابل حمایت میکنم.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

ما روی شرکای تجاری خود در خصوص احترام به قانون،‌ ترویج اصول اخلاق حرفه ای و حفظ استانداردهای بالای جی تی آی حساب میکنیم.

ما تمام کشاورزان و تامین کنندگان که توتون جی تی آی را تامین میکنند ترغیب میکنیم تا «رویه و اصول کاری کشاورزی جی تی آی» را رعایت کنند و جی تی آی میتواند در اجرای اصول کاری آنها را پشتیبانی نماید.

«رویه و اصول کاری کشاورزی جی تی آی» در عمل

در طول فصل کشاورزی، یکی از کارشناسان کشاورزی ما به طور مرتب با یک کشاورز دیدار میکرد. در یکی از بازدیدها، او متوجه شد که کشاورز بدون استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی که جی تی آی برای وی فراهم کرده بود، از عامل محافظت از محصولات زراعی (که از آن CPA نیز یاد میشود) استفاده میکند. این کارشناس خطرات بهداشتی و ایمنی مربوط به CPA ها و کمکی که این تجهیزات برای محافظت از او به همراه دارد را توضیح میدهد. وی از این کشاورز خواست تا در یک جلسه آموزشی در زمینه مدیریت CPA که با حمایت جی تی آی سازماندهی شده شرکت کند. در هنگام استفاده بعدی از CPA، خوشبختانه کارشناس ما مشاهده میکند که کشاورز از تجهیزات محافظتی خود استفاده کرده است.

بیشتر بدانید