نقش ما در جامعه

سرمایه گذاری اجتماعی

ما قصد داریم در جوامعی که در آن فعالیت میکنیم سهم مثبتی داشته باشیم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

ما در برنامه های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی با سازمان های خیریه ای که به دقت انتخاب شده اند و به توسعه اجتماعی کمک میکنند، سرمایه گذاری میکنیم.

ما از افراد، سازمان های انتفاعی ‌یا سازمان هایی که مطابق با رویکرد تنوع و توسعه اجتماعی ما فعالیت ندارند،‌ حمایت نمیکنیم.

برندهای تجاری جی تی آی هیچگاه نباید با برنامه های سرمایه گذاری اجتماعی مرتبط شوند.

این موضوع برای من به عنوان یک کارمند به چه معناست؟

اگر من در انتخاب شریک یا نوع برنامه های سرمایه گذاری اجتماعی دخالت دارم،‌ از رویه های مندرج در خط مشی سرمایه گذاری اجتماعی جی تی آی پیروی مینمایم.

چگونه میتوانم مشارکت خود را گسترش دهم؟

با سرپرست یا هماهنگ کننده واحد پیگیری موضوعات سرمایه گذاری اجتماعی خود تماس بگیرید و نسبت به طرح های سرمایه گذاری اجتماعی در منطقه خود و نحوه مشارکت در آنها بیشتر بدانید.

  • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ابتکارات داوطلبانه در منطقه خود، با همکاران واحد پیگیری موضوعات سرمایه گذاری اجتماعی تماس بگیرید.

بیشتر بدانید