نقش ما در جامعه

حفاظت از محیط زیست

کسب و کار ما به یک زنجیره تامین پایدار از جمله یک عنصر اساسی به نام کشاورزی متکی است. ما متعهد هستیم اثرات زیست محیطی عملیات خود را به منظور حفظ منابع برای نسل های آینده به حداقل برسانیم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

ما به طور فعال مسئولیت های زیست محیطی خود را مدیریت میکنیم و نسبت به بهبود مستمر و افشای شفاف عملکرد خود متعهد هستیم.

کسب و کار ما و زنجیره تامین ما در معرض تهدید تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع طبیعی، کمبود آب و اختلال در خدمات حیاتی اکوسیستم قرار دارد.

ما متعهد به کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن از طریق برنامه های کاهش و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر هستیم. ما همچنین به کاهش مصرف آب و به حداقل رساندن پسماند ناشی از فعالیت های خود متعهد هستیم. این امر شامل سرمایه گذاری در بخش آموزش و برنامه های مربوط به ‌اطلاع رسانی و کاهش ضایعات میباشد.

ما به ارزیابی خطرات زیست محیطی در زنجیره تامین خود میپردازیم و یک رویکرد یکپارچه را به منظور کاهش این خطرات از طریق فرایندهای تامین و با همکاری با تامین کنندگان و تولیدکنندگان برگ و سایر ذینفعان اتخاذ میکنیم.

این موضوع برای من به عنوان یک کارمند به چه معناست؟

هدف من کاهش تاثیرات فعالیتم بر انرژی، آب و مواد مورد استفاده در کار میباشد. من در هنگام اتخاذ تصمیم های مرتبط با کسب و کار، محیط زیست را در نظر میگیرم. در صورتی که نسبت به پیامدهای زیست محیطی تصمیمی مطمئن نباشم، با مسئول بهداشت،‌ ایمنی و محیط زیست در این مورد صحبت میکنم.

به عنوان یک مدیر، موظف به حمایت از رفتار مسئولیت پذیر نسبت به محیط زیست در تیم خود هستم و اطمینان حاصل میکنم که رویه های مرتبط زیست محیطی رعایت میشوند. من به طور فعال در برنامه هایی که عملکرد زیست محیطی مان را بهبود میبخشد شرکت میکنم.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

از شرکای تجاریمان انتظار میرود که کنترل های مدیریتی کافی به منظور کاهش موثر خطرات زیست محیطی و کاهش اثرات زیست محیطی را به کار ببندند. ما شرکای تجاری را به همکاری با ما برای شناسایی و حل مشکلات زیست محیطی در سرتاسر زنجیره تامین خود تشویق میکنیم.

من چگونه میتوانم سهم خود را افزایش دهم؟

  • فرصت های بالقوه برای کاهش از جمله کاهش منابع، مواد اولیه و زباله و پسماند را شناسایی کرده و پیشنهاد دهید.
  • از انواع سوخت ها، انرژی ها و آب مسئولانه استفاده کنید و در صورت لزوم آنها را خاموش و قطع نمایید.
  • در برنامه های زیست محیطی محلی شرکت کنید.
  • پروژه های زیست محیطی اجرا شده را به مسابقه سالانه جی تی آی در خصوص پایداری محیط زیست ارائه کنید.

بیشتر بدانید