صداقت و درستی ما در کسب و کار

تبادل هدایا، مهمان نوازی و سرگرمی

ما تبادل هدایا، مهمان نوازی و سرگرمی را تشویق نمیکنیم، اما میپذیریم که گاها ممکن است تبادل هدایا، مهمان نوازی و سرگرمی در روابط تجاری معمول باشد.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

هدیه به هر چیز ارزشمندی اطلاق می شود که بلاعوض داده یا گرفته میشود. مهمان نوازی و سرگرمی به رویدادهایی گفته میشود که برای آن هزینه شده و شامل تامین محل، غذا و نوشیدنی میباشد.

لازم است که همواره در هنگام تبادل هدایا،‌ مهمان نوازی و سرگرمی به صورت شفاف عمل کنیم، زیرا در غیر این صورت، ممکن است این اقدامات به عنوان رشوه یا تضاد منافع در نظر گرفته شوند.

این موضوع برای من به عنوان کارمند به چه معناست؟

من پیش از پیشنهاد یا پذیرش هر نوع هدایا، مهمان نوازی و سرگرمی از اصول آن پیروی میکنم.

من اجازه نمیدهم که تبادل هدایا، مهمان نوازی و سرگرمی بر تصمیمات من در ارتباط با کسب و کار تاثیر بگذارد.

هر گونه تبادل هدایا، مهمان نوازی و سرگرمی با یک مقام یا سازمان دولتی، صرفنظر از ارزش آن، باید مورد تایید قرار گیرد.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

از شرکای تجاری که برای فعالیت از طرف ما منصوب شده اند انتظار میرود که از اصول هدایا، مهمان نوازی و سرگرمی پیروی کنند و برای تبادل هرگونه هدایا، مهمان نوازی و سرگرمی تایید قبلی را دریافت نمایند.

به موجب اصول ما، هدایا، مهمانی و سرگرمی باید:

  1. مطابق با قوانین قابل اجرا و عرف محل باشد.
  2. معقول، به اندازه، متناسب با موقعیت و مناسب باشد.
  3. موجب تضاد منافع میان کارمندان و اشخاص ثالث نشود.
  4. به منظور کسب یک مزیت نابجا، یا پاداش یا تحریک عملکردی نامناسب داده یا گرفته نشود.
  5. پول نقد، بن، یا کوپن هایی که قابلیت تبدیل شدن به پول نقد را دارند نباشد.
  6. به منظور تایید، کاملا گزارش شود. این گزارش باید هدف، هزینه کامل هدایا، مهمان نوازی و سرگرمی و فهرست تمام مشارکت کنندگان از جمله کارکنان جی تی آی را منعکس نماید.

بیشتر بدانید