صداقت و درستی ما در کسب و کار

مبارزه با رشوه و فساد

ما هیچ نوع از رشوه و فساد را نمیپذیریم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

ما در تمامی مراحل کسب و کار خود، متعهد به فعالیت بر اساس صداقت و درستی هستیم و در تمام کشورهایی که فعالیت داریم، با رشوه و فساد به هیچ وجه مدارا نمیکنیم.

رشوه عبارت است از دادن یا گرفتن چیزی با ارزش (به طور معمول پول) در ازای یک مزیت تجاری.
فساد به معنی سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی میباشد.

پرداخت به منظور تسهیل امور، نوعی رشوه است و به طور معمول پرداخت ها یا هدایای کوچک به مقامات دولتی در جهت انجام یا تسریع یک خدمت عادی را شامل میشود.

نقض قوانین مبارزه با رشوه و فساد می تواند منجر به بازجویی و پیگرد قانونی، و نیز جریمه های مالی بالقوه برای جی تی آی و کارمندانی شود که در آن دخالت داشته اند.

این موضوع برای من به عنوان کارمند به چه معناست؟

من در هیچ نوعی از رشوه یا فساد مشارکت نمیکنم. به طور خاص، اگر به من پیشنهاد رشوه شود یا از من درخواست رشوه یا پرداخت به منظور تسهیل امور شود، آن را نمیپذیرم و موضوع را بلافاصله به مشاور حقوقی محلی یا منطقه ای خود یا به عضوی از اعضای تیم متابعت از قوانین گزارش میدهم.
من همچنین خطرات احتمالی پرداخت رشوه از طریق هدایا، مهمان نوازی و سرگرمی، کمک به نهادهای دولتی، کمک های مالی به خیریه ها و حمایت های مالی را در نظر دارم.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

ما از همه شرکای تجاری خود، از جمله افرادی که منصوب شده اند تا از جانب ما عمل کنند، انتظار داریم که به طور کامل موضع ما در خصوص عدم تحمل رشوه و فساد به عنوان یک شرط مهم برای همکاری با جی تی آی را رعایت نمایند.

جی تی آی ممکن است موافقتنامه خود با هر یک از شرکای تجاری را که معلوم شود در نوعی از رشوه یا فساد مداخله داشته است، خاتمه دهد.

زندگی با ارزش های جی تی آی به صورت عملی

«من تماس ها و ایمیل های مکرری را از نماینده فروش یک تامین کننده که قصد همکاری با جی تی آی را داشت، دریافت میکردم. به او گفتم که محصولات پیشنهادی او با مشخصات مورد انتظار ما هماهنگ نیست. وی مجددا تماس گرفت و به من گفت: اگر جی تی آی پیشنهاد او را قبول کند ۵٪ دیگر حق کمیسیون شخصی به من پرداخت میکند. من به او اطلاع دادم که این گونه اقدامات در راستای ارزش ها و قواعد رفتاری ما نیست و از او خواستم که دیگر با جی تی آی تماس نگیرد و بلافاصله نیز مدیرم را در جریان گذاشتم.»

یک کارمند واحد PPO

بیشتر بدانید