صداقت و درستی ما در کسب و کار

پرهیز از مداخله کارمندان در معاملات داخلی

کارمندان نباید به هیچ عنوان با استفاده از اطلاعاتی که از شرکت دارند، در معاملات داخلی شرکت کنند.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

معاملات داخلی به معنی استفاده از اطلاعات داخلی برای کسب منافع شخصی و یا کسب منفعت برای شخص ثالث میباشد. این موضوع همچنین میتواند توصیه کارمندان به دیگران بر اساس اطلاعات داخلی به انجام معاملات را نیز در بر بگیرد. اطلاعات داخلی به اطلاعاتی گفته میشود که در دسترس عموم نیست و در صورت افشا میتواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت اوراق بهادار یک شرکت داشته باشد. این اطلاعات می توانند شامل نتایج محرمانه مالی، اعلامیه سود سهام، صدور یا واگذاری سهام، برنامه های عمده توسعه، و پیشنهادهای انجام شده برای ادغام، تملک یا تصاحب سهام باشند.

این موضوع برای من به عنوان کارمند به چه معناست؟

من به خرید و فروش اوراق بهادار (از قبیل سهام، اوراق قرضه یا امتیاز خرید و فروش سهام به بهای از پیش تعیین شده) در حالی که اطلاعات داخلی مربوط به آنها را در اختیار دارم نمیپردازم، و دیگران را نیز برای خرید و فروش اوراق بهادار راهنمایی نمیکنم. من اطلاعات داخلی را به اشخاص ثالث منتقل نمیکنم مگر اینکه برای این کار مجاز باشم.

در صورتی که مطلع شوم، یکی از همکاران یا کارمندان شریک تجاری تلاش میکند، بدون ارائه هیچ توضیح منطقی ای به اطلاعات داخلی دست پیدا کند، این موضوع را بلافاصله به مدیر ارشد مالی یا یکی از اعضای تیم متابعت از قوانین گزارش میدهم.

این موضوع نسبت به چه موقعیت هایی قابل اعمال است؟

در اینجا به برخی موقعیت ها که ممکن است منجر به ریسک معامله با استفاده از اطلاعات داخلی شود اشاره میشود:

  • یکی از اعضای تیم توسعه کسب و کار میخواهد سهام یک شرکت هدف را خریداری کند.
  • یکی از کارمندان تیم مالی، به اطلاعات مالی جی تی آی که به صورت عمومی منتشر نشده است دسترسی دارد و میخواهد سهام خود در جی تی آی را بفروشد.
  • همسر من میخواهد سهام جی تی آی را خریداری کند و از من راجع به نتایج مالی جی تی آی که هنوز اعلام نشده است، سوال میپرسد.

بیشتر بدانید