صداقت و درستی ما در کسب و کار

گزارش دهی و ضبط داده های شرکت

کسب و کار ما مبتنی بر ضبط داده های واقعی، منصفانه، به موقع و دقیق است که موجب پشتیبانی از تصمیم گیری ها، حفظ اعتبار، بهبود عملکرد و انجام تعهدات حقوقی و قانونی ما می شود.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

سوابق شرکت شامل اطلاعات مالی و عملیاتی، داده های شخصی و محرمانه، سوابق جلسات، طرح های تجاری، پیش بینی ها و تحلیل ها میباشد.

سوابق تجاری و مالی برای عملیات تجاری و روابط ما با سهامداران، شرکای تجاری، دولت ها و دیگر ذینفعان دارای اهمیت اساسی است.

این موضوع برای من به عنوان کارمند به چه معناست؟

من اطمینان حاصل میکنم که سوابق و پرونده ها به صورت محرمانه، امن و قابل بازیابی نگهداری میشوند و تمام قوانین و مقررات قابل اعمال در هنگام نگهداری و از بین بردن آنها را رعایت میکنم.

در صورتی که در گزارش دهی یا حفظ سوابق پرونده های شرکت دخالت دارم، از اصول پذیرفته شده حسابداری پیروی کرده و اطمینان حاصل میکنم که سوابق دقیق، ایمن و به درستی مستند شده اند.

در صورتی که در گزارش دهی مرتکب خطایی شده باشم یا نتوانسته باشم موضوعی را گزارش کنم که ممکن است صحت و قابلیت اطمینان سوابق شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، این موضوع را بلافاصله به مدیر ارشد مالی، حسابدار یا ممیز امور شرکتی یا مدیر مستقیم خود گزارش میدهم.

این موضوع نسبت به چه موقعیت هایی قابل اعمال است؟

در اینجا به چند نمونه از نگرانی های مرتبط با گزارش های مالی اشاره میشود:

  • گزارش دادن درآمدهایی که هنوز به دست نیامده یا هزینه هایی که هنوز انجام نشده است.
  • عدم تجمیع هزینه ها به منظور گزارش در سال جاری.

بیشتر بدانید