خوشامدگویی از طرف مدیر کل اجرایی سازمان

به قواعد رفتاری ما خوش آمدید

همکار گرامی

ما تصمیم نداریم به هدف خود که رسیدن به رتبه شماره یک میباشد، به هر قیمتی دست پیدا کنیم. ما تنها با عمل در چارچوب قواعد رفتاری و با انجام درست کارها در هر زمان است که به موفقیت نائل خواهیم شد.

من اغلب قواعد رفتاری را به عنوان یک قطب نما در نظر میگیرم که در شرایط تردید مسیر درست را به من نشان میدهد. از شما میخواهم که آن را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهید و اگر پاسخ هایی را که میخواهید پیدا نمیکنید، مشورت بگیرید. اعتبار و موفقیت نهایی شرکت ما بستگی به این دارد که هر کدام از ما بیشترین تلاش خود را در بهترین حالت خود و مطابق با یک سند واحد انجام دهیم.

هرچند ما برای یک شرکت کاملا متنوع کار میکنیم، ولی همگی باید از اصول اخلاق حرفه ای یکسان پیروی کنیم و ارزش های شرکت خود را حفظ کنیم. قواعد حاضر، انتظارات ما را در نحوه عمل به آن چیزی که ما را متفاوت می کند برآورده مینماید.

این قواعد، حتی هنگامی که هر یک از ما را شخصا مورد خطاب قرار میدهد، باز هم به شیوه خود در حال تقویت روحیه «یک تیم واحد» میباشد. هرگونه تصمیم گیری میتواند به طور بالقوه تاثیر قابل توجهی بر آنچه سایرین انجام داده اند داشته باشد. هر یک از ما مسئولیت فردی هر چند کم برای موفقیت جمعی مان داریم.

بنابراین از شما درخواست میکنم که از قواعد رفتاری جی تی آی حمایت کنید. این قواعد موارد پیچیده ای نیستند، بخش اعظم پیام های آن همان است که عقل سلیم میگوید. از آن با این هدف استفاده کنید تا بهتر دریابید که مجموعه ما در کل چیست و نیز در پایان هر روز کاری به خود یادآوری کنید که کار درست را انجام داده اید.


ادی پیرارد
رئیس و مدیر کل اجرایی

«ما تصمیم نداریم به هدف خود که رسیدن به رتبه شماره یک میباشد، به هر قیمتی دست پیدا کنیم.»

بعدی درباره قواعد رفتاری