ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ထံမွ မိတ္ဆက္စကား

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ခင္ဗ်ား

နံပါတ္ (၁) ျဖစ္လာရမည္ဟူေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ကိုေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္မူေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျမဲတေစ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ ဆိုသည္မွာ လမ္းမွန္ကိုညႊန္ျပေပးေသာ သံလိုက္အိမ္ေျမွာင္တစ္ခုဟု ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ရႈျမင္သံုးသပ္မိပါသည္။ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ကို လမ္းညႊန္တစ္ခုအျဖစ္သံုးရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အကယ္၍ အေျဖရွာမေတြ႔လွ်င္ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္အား မွီျငမ္းရန္ႏွင့္ အၾကံဥာဏ္ယူရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္အဆံုးစြန္ေ သာ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ကၽြႏုပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီက တူညီေသာ က်င့္၀တ္အတိုင္း အေကာင္းဆံုး အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚမူတည္ေနပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ မတူစံုလင္ကြဲျပားစြာပါ၀င္ေသာကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရာတြင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးသည္ တူညီသည့္ က်င့္၀တ္စံႏႈန္းမ်ား အားလံုးကို ေထြးေပြ႕ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ ၏ တန္ဖိုးမ်ားကို ကိုင္စြဲထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းက်င့္၀တ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္ရမည္ကို လမ္းညႊန္ေပးၿပီ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အမ်ားႏွင့္မတူကြဲျပားမႈကို ခိုင္မာစြာပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကို ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း “တစ္ဖြဲ႕တည္း” (One Team) ဆိုေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေစရန္တြန္းအားေပးပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တိုအားလံုး ၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ထားမႈအေပၚ အားေကာင္းထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိလာႏုိင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စုစည္းေအာင္ျမင္မႈ အေပၚ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ တိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ JTI ၏လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကရန္တုိက္တြန္းလိုပါသည္။ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေၾကာင္းအရာမဟုတ္ဘဲ က်င့္၀တ္အမ်ားစုမွာ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္အ မ်ားလက္ခံသည့္ က်င့္၀တ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ မည္သို႔ေသာကုမၸဏီမ်ဳိးျဖစ္သည္ဆိိုျခင္းကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ၊အလုပ္လုပ္သည့္ ေန႔ရက္တုိင္း၏အဆံုးတြင္ သင္ မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလား ဆိုတာ သင္တို႔ကိုယ္သင္တို႔ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ကို ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲအသံုးျပဳေစလိုပါသည္။


Eddy Pirard
President and CEO

“နံပါတ္ (၁) ျဖစ္လာရမည္ဟူေသာ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကိုေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လံုု႔လစိုက္ထုတ္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွသာရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။”

ဆက္ရန္။ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္အေၾကာင္း