За този Кодекс

В работата си съблюдаваме най-високите стандарти на етично поведение и очакваме всички служители, делови партньори, и всяко лице, което действа от наше име по цял свят да се придържа към тези стандарти. Спазването на това условие е от решаващо значение за поддържането на нашата репутация като отговорна компания и за осигуряването на постоянния ни търговски успех.

Нашият Кодекс за поведение се прилага спрямо всички лица по цял свят, намиращи се в трудово правоотношение, с което и да е юридическо лице на JTI, както и външния персонал, като временни служители, дори ако не е директно нает от JTI.

Стандартите, очертани в нашия Кодекс, не са изчерпателни. Те не заместват местните закони или правилата за работа, политиките и процедурите на JTI. Ако даден стандарт в рамките на нашия Кодекс се различава от приложимите закони, се прилага по-строгият стандарт. Вие обаче никога не трябва да нарушавате приложимите закони.

Неспазването на Кодекса за поведение на JTI, нашите законови задължения или нашите правила за работа, политики и процедури може да доведе до налагането на дисциплинарни мерки.

Ние искаме да работим с партньори, които споделят нашите ценности и приемат ясни ангажименти към стандартите, очертани в нашия Кодекс.

За всеки раздел на този Кодекс, са предоставени връзки към допълнителни ресурси, включително^:

С кого да говорите, ако имате въпрос или притеснение
Препращания и връзки към приложими политики и процедури
Връзки към други ресурси, налични във вътрешната мрежа на JTI или в интернет
Връзки към свързани раздели в рамките на този Кодекс

Макар че могат да бъдат направени преводи на местния език на Кодекса, оригиналната версия на английски език остава официалната версия.

Тази версия на кодекса, в сила от юни 2018 г., заменя всички предходни разпечатани и електронни версии. Кодексът ще бъде периодично преразглеждан и актуализиран.

Назад Съобщение от Хауърд
Напред Вашата роля като пряк ръководител