O tomto kodexu

V rámci fungování naší společnosti se řídíme těmi nepřísnějšími normami etického chování a očekáváme, že tyto normy budou dodržovat i všichni naši zaměstnanci, obchodní partneři a každá osoba jednající v našem zastoupení kdekoli na světě. Takový přístup je klíčový pro zachování naší pověsti zodpovědné společnosti a zajištění úspěšnosti našeho podnikání i do budoucna.

Náš Kodex chování platí pro všechny fyzické osoby kdekoli na světě, které jsou v pracovněprávním vztahu s kterýmkoli subjektem JTI, jakož i pro externí pracovníky, například dočasné zaměstnance, i když nejsou zaměstnáváni přímo společností JTI.

Výčet norem chování specifikovaných v našem Kodexu není taxativní. Tyto normy nenahrazují místní právní předpisy ani provozní pokyny, směrnice a postupy společnosti JTI. Pokud se kterákoli norma v našem Kodexu odchyluje od použitelných právních předpisů, použije se norma přísnější, nedojde-li tím k porušení použitelných právních předpisů.

Nedodržení Kodexu chování společnosti JTI, našich právních povinností nebo našich provozních pokynů, směrnic a postupů může mít za následek uložení disciplinárních opatření.

Chceme podnikat s partnery, kteří sdílejí naše hodnoty a jednoznačně se zavazují řídit se normami uvedenými v tomto Kodexu.

V každému oddílu tohoto Kodexu jsou uvedeny odkazy na další zdroje, včetně:

Na koho se obrátit, pokud máte jakýkoli dotaz nebo pochybnost či podezření.
Odkazy na příslušné směrnice a postupy.
Odkazy na jiné zdroje, které jsou k dispozici na intranetu společnosti JTI nebo na internetu.
Odkazy na související oddíly v rámci tohoto Kodexu.

I když je možné tento Kodex přeložit do lokálních jazyků, zůstává oficiální verzí verze anglická.

Tato verze Kodexu, účinná od června 2018, nahrazuje všechny předchozí tištěné a elektronické verze. Tento Kodex bude pravidelně revidován a aktualizován.

Prev Vyjádření ředitele oddělení pro dodržování předpisů
Next Vaše úloha jako nadřízeného