درباره قواعد رفتاری

ما با بالاترین سطح از اصول اخلاق و رفتار حرفه ای عمل میکنیم و از همه کارکنان، شرکای تجاری و هر فردی که از طرف ما در سراسر جهان اقدامی انجام میدهد، انتظار داریم به این قواعد و اصول عمل نماید. این اقدام برای حفظ شهرت و نیک نامی سازمان به عنوان یک مجموعه مسئول و برای اطمینان از موفقیت در کسب و کار حیاتی است.

قواعد رفتاری ما نسبت به همه افراد در سراسر جهان که در رابطه استخدامی با شرکتهای جی تی آی هستند، و نیز نسبت به کارکنان خارج از سازمان،‌ مانند پرسنل موقت، حتی اگر مستقیما در استخدام جی تی آی نباشند، اعمال میشود.

استانداردهای مندرج در قواعد رفتاری شامل همه جزئیات نمیباشند. این اصول جایگزین قوانین محلی یا دستورالعمل های رفتاری، خط مشی ها و رویه های جاری جی تی آی نمیشوند. در صورت اختلاف میان یکی از استانداردهای مندرج در قواعد رفتاری با قوانین قابل اعمال، اولویت با اصول و استانداردهای سخت گیرانه تر خواهد بود، مشروط بر اینکه این امر موجب نقض قوانین قابل اعمال (قوانین حاکم) نگردد.

عدم پیروی از قواعد رفتاری جی تی آی، تعهدات قانونی یا دستورالعمل ها، خط مشی ها و رویه های عملیاتی ممکن است منجر به اقدامات انضباطی شود.

ما میخواهیم با شرکایی کار کنیم که در ارزش ها با ما مشترکند و تعهدات مشخصی را نسبت به اصول مندرج در قواعد ما اتخاذ میکنند.

برای هر بخش از این قواعد پیوندهایی به منابع تکمیلی ارائه شده است، از جمله:

در صورتی که سوال یا دغدغه ای دارید، آن را با چه کسی مطرح کنید.
منابع و پیوندها به رویه ها و خط مشی های قابل اجرا.
پیوند به منابع دیگر، که در اینترانت جی تی آی یا در اینترنت موجود است.
پیوند به بخش های مرتبط در این قواعد رفتاری.

در حالی که ترجمه قواعد رفتاری به زبان های دیگر در دسترس میباشد، نسخه انگلیسی همواره نسخه رسمی سازمان خواهد بود.
این نسخه از قواعد، از ژوئن ۲۰۱۸ لازم الاجرا میشود و جایگزین کلیه نسخه های چاپی یا الکترونیکی پیشین میگردد. این قواعد به صورت دوره ای بررسی و به روزرسانی خواهد شد.

قبلی مقدمه ای از مدیر ارشد متابعت از قوانین
بعدی نقش شما به عنوان مدیر مستقیم