လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္အေၾကာင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုပ္ကိုင္လည္ပတ္လ်က္ရွိျပီး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား အားလံုး၊ ကမၻာတစ္၀န္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူတိုင္း ဤစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္သည္ JTI အစုအဖြဲ႕တစ္ခုခု တြင္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းခံရေသာ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတုိင္းကို သာမက JTI ကတိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားျခင္း မဟုတ္သည့္ ျပင္ပ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ယာယီအလုပ္သမားမ်ား အားလံုးအေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။
ဤလုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားမွာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ၿပီဟု မဆိုႏုိင္ပါ။ ယင္းတို႔သည္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ JTI ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အစားထိုးျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်င့္၀တ္အတြင္းရွိ စံႏႈန္းတစ္ခုသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါက၊ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ခုခုကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ မေရာက္သေရြ႕ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာစံႏႈန္းကိုအတည္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
JTI လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ ဥပေဒဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကို လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါ က စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က်င့္၀တ္ အတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိပါ သည္။
ဤက်င့္၀တ္အခန္းအသီးသီးတြင္ ဆက္လက္ ေလ့လာ မွီျငမ္းစရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ယင္းတို႔တြင္ သင့္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ သို႔မဟုတ္ ပူပန္စရာရွိပါက တိုင္ပင္အသိေပးရမည့္သူ တည္ဆဲ မူ၀ါဒမ်ား၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတြက္ ရည္ညႊန္းကိုးကားႏိုင္ေသာ လင့္ခ္မ်ား JTI  ႐ံုံးကြန္ရက္ (အင္ထရာနက္) ႏွင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရႏုိင္သည့္ အျခား ေသာ ေလ့လာမွီျငမ္းစရာ လင့္ခ္မ်ား ဤက်င့္၀တ္ အတြင္းရွိ ဆက္စပ္အခန္းမ်ားဆီသို႔ လင့္ခ္မ်ား –

သင့္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ သို႔မဟုတ္ ပူပန္စရာရွိပါက တိုင္ပင္အသိေပးရမည့္သူ။
တည္ဆဲ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ရည္ညႊန္းကိုးကားႏိုင္ေသာ လင့္ခ္မ်ား။
JTI ႐ံုံးကြန္ရက္ (အင္ထရာနက္) ႏွင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရႏုိင္သည့္ အျခား ေသာ ေလ့လာမွီျငမ္းစရာ လင့္ခ္မ်ား။
ဤက်င့္၀တ္ အတြင္းရွိ ဆက္စပ္အခန္းမ်ားဆီသို႔ လင့္ခ္မ်ား။

ဤက်င့္၀တ္ ကို ျပည္တြင္းသံုးဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မူရင္း အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ “မူ”သည္သာ တရား၀င္ “မူ” အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါည္။

၂၀၁၈ ဇြန္လတြင္ စတင္သက္၀င္မည့္ က်င့္၀တ္ ယခု ”မူ ”သည္ ယခင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ထားေသာ ၊ အီလက္ ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားေသာ “မူ”အားလံုး ေနရာ တြင္ အစားထိုးမည္ျဖစ္သည္။ ဤ က်င့္၀တ္ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး မြမ္းမံျပင္ဆင္သြားမည္။

ေရွ႕သို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ CCO ၏ အမွာစကား
ဆက္ရန္။ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦး ၏ အခန္းက႑