Informacje o niniejszym Kodeksie

Działamy według najwyższych standardów etycznego postępowania i oczekujemy, by nasi pracownicy, partnerzy biznesowi oraz wszystkie osoby działające w naszym imieniu na całym świecie dotrzymywali tych standardów. Jest to kluczowe dla podtrzymania naszej reputacji odpowiedzialnej firmy i zapewnienia dalszych sukcesów biznesowych.

Nasz Kodeks Postępowania obowiązuje wszystkie osoby fizyczne na całym świecie pozostające w stosunku pracy z jakimkolwiek podmiotem JTI, jak i pracowników zewnętrznych, takich jak pracownicy tymczasowi, nawet jeżeli nie są oni zatrudniani bezpośrednio przez JTI.

Standardy, o których mowa w niniejszym Kodeksie, nie są wyczerpujące. Nie zastępują one przepisów prawa krajowego ani wytycznych operacyjnych, polityk i procedur JTI. Jeśli postanowienie Kodeksu różni się od przepisu prawa właściwego, należy stosować przepisy bardziej rygorystyczne, pod warunkiem, że nie naruszają przepisów prawa właściwego danego państwa.

Nieprzestrzeganie Kodeksu Postępowania JTI, naszych zobowiązań prawnych lub wytycznych operacyjnych oraz polityk i procedur może skutkować zastosowaniem środków dyscyplinarnych.

Pragniemy współpracować z partnerami, z którymi podzielamy wspólne wartości i którzy wyraźnie zobowiązują się do przestrzegania standardów, o których mowa w naszym Kodeksie.

W każdej części niniejszego Kodeksu znajdują się linki do dodatkowych zasobów obejmujących:

Osoby, do których należy się zwracać w razie pytań lub wątpliwości.
Stosowne dokumenty i linki do obowiązujących polityk i procedur.
Linki do pozostałych zasobów dostępnych w intranecie JTI lub w Internecie.
Linki do części niniejszego Kodeksu powiązanej z daną tematyką.

Można tłumaczyć Kodeks na inne języki, lecz za tekst oficjalny uznaje się wersję angielską.

Niniejsza wersja Kodeksu, obowiązująca od czerwca 2018 r., zastępuje wszystkie poprzednie wersje w formie papierowej i elektronicznej. Kodeks podlega okresowym weryfikacjom i aktualizacjom.

Poprzednie Witaj w naszym Kodeksie Postępowania
Następne Rola bezpośredniego przełożonego