เกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติ

เราดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดและคาดหวังให้ พนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ และผู้ดำเนินการแทนบริษัททุกคนทั่วโลกยึดถือมาตรฐานเหล่านี้ โดยการยึดถือมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว มีความสำคัญทั้งต่อการส่งเสริมชื่อเสียงของบริษัทด้านการมีความรับผิดชอบ และการเป็นหลักประกันในความสำเร็จทางธุรกิจ

มาตรฐานความประพฤติของเรามีผลบังคับใช้กับพนักงานของเจทีไอทั่วโลกรวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทเจทีไอ อาทิ พนักงานชั่วคราว แม้ว่าจะไม่ได้ถูกจ้างจากบริษัทเจทีไอโดยตรงก็ตาม

บรรทัดฐานที่ร่างไว้ในมาตรฐานความประพฤตินี้มิได้เจาะลึกลงในรายละเอียดและไม่ได้ใช้แทนที่กฎหมายท้องถิ่น แนวทางในการปฏิบัติงาน หรือนโยบายและขั้นตอนของเจทีไอ ในกรณีที่มีความแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่เข้มงวดกว่า ทั้งนี้ ท่านจะต้องไม่ทำผิดกฎหมายที่ใช้บังคับเด็ดขาด

การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความประพฤติ แนวทางในการปฏิบัติงาน หรือนโยบายและขั้นตอนของเจทีไอ อาจถูกดำเนินการในทางวินัย

เราต้องการทำธุรกิจกับหุ้นส่วนที่มีจริยธรรมเช่นเดียวกับเราและให้พันธสัญญาอย่างชัดเจนว่าจะประพฤติตาม ข้อกำหนดในมาตรฐานความประพฤติของเรา

ในแต่ละหัวข้อของมาตรฐานความประพฤติ จะมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

บุคคลที่ต้องติดต่อเพื่อคุยด้วยกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย
ชื่ออ้างอิงและลิงค์สำหรับนโยบายและวิธีดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์สำหรับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ในอินทราเน็ตของเจทีไอหรือในอินเทอร์เนต
ลิงค์ไปยังหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในมาตรฐานความประพฤติฉบับนี้

แม้ว่าอาจมีการแปลมาตรฐานความประพฤติฉบับนี้เป็นภาษาท้องถิ่นต่างๆ แต่ต้นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะถือว่าเป็นฉบับที่ใช้อย่างเป็นทางการ

มาตรฐานความประพฤติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 และใช้บังคับแทนฉบับก่อนหน้าทั้งหมด ทั้งนี้มาตรฐานความประพฤติจะถูกนำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในระยะเวลาที่เหมาะสม

ก่อนหน้า กล่าวแนะนำจาก ซีซีโอ ของเรา
ถัดไป บทบาทของหัวหน้างาน