Ang ating mga tao

Pagtiyak ng kalusugan at kaligtasan

Ang lahat ng empleyado at may karapatang maprotektahan mula sa anumang pinsala at sakit na may kinalaman sa trabaho. Nagbibigay tayo ng ligtas at mainam na lugar sa pagtatrabaho at nagtataguyod tayo ng kulturang inuuna ang kalusugan at kaligtasan ng mga tao.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Sama-sama tayong nagtatrabaho upang pagbutihin ang ating kultura ng pagiging ligtas at makapagbigay ng ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho. Nagtataguyod tayo ng kaalaman sa kaligtasan at hinahanda ang ating mga sarili gamit ang mga karunungan at instrumento para malaman ang mga panganib, maiwasan ang mga insidente at maprotektahan ang kalusugan ng mga empleyado.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Tinitiyak kong makikilahok ako sa lahat ng may kinalaman sa pagsasanay sa Kalusugan at Kaligtasan at pamilyar ako sa mga lokal na pamamaraan sa kalusugan at kaligtasan.

Inaako ko ang responsibilidad para sa kaligtasan ng aking sarili gayundin ang sa mga katrabaho ko. Kung ako ay kailangan na magpagana ng makinarya o magmaneho ng sasakyan ng kompanya, ako ay dapat na kumilos nang may pag-iingat at iniisip ang mga maaaring panganib. Hindi ako dapat magpagana ng makinarya, magmaneho, o gumawa ng anumang iba pang gawain na maaaring magresulta sa pinsala sa aking sarili o sa iba kung ang aking pagpapasya o pagganap ng trabaho ay nasa hindi magandang kondisyon.

Nag-rereport ako ng hindi ligtas na mga kondisyon, insidente, mga muntik nang paglabag o hindi ligtas na asal.

Bilang isang manager, responsable ako sa aktibong pamumuno sa ating kultura ng pagiging ligtas. Tinitiyak ko na ang mga empleyado ay mayroon ng mga kinakailangang kagalingan, karunungan, pagsasanay, at kagamitan para makapagtrabaho nang ligtas. Kung ang isang insidente sa kalusugan at kaligtasan o panganib ay iparating sa akin, agad ko itong haharapin.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Inaasahan natin ang ating mga kasosyo sa negosyo na tiyakin ang mga ligtas na kondisyon at nakagawian sa pagtatrabaho. Kinakailangan nilang magkaroon ng sapat na mga patakaran at sistema para mapangasiwaan ang kalusugan at kaligtasan.

Saang mga sitwasyon ito magagamit?

Narito ang ilan sa mga halimbawa ng posibleng mga mapanganib na sitwasyon:

  • Nag-aalala ako na ang isa kong katrabaho ay gustong magmaneho o magpatakbo ng makinarya habang nakainom ng alak.
  • Hiniling sa akin ng aking manager na magsagawa ng isang trabaho ngunit hindi pa ako nakatanggap ng sapat na pagsasanay para ligtas itong gawin.
  • Nakapansin ako ng isang sirang electrical cable na maaaring magresulta sa aking pagkakapinsala o ng aking katrabaho.

Tuklasin