Ang ating mga tao

Pakikitungo sa mga tao nang pantay-pantay at may paggalang

Tinatanggap natin ang pagkakaiba-iba at itinataguyod natin ang isang kulturang kabilang ang lahat kung saan ang lahat ay malayang ipahayag ang kanilang mga sarili at magtrabaho nang walang panganib na maging biktima ng diskriminasyon o maagrabyado.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang hindi magalang na pag-uugali, diskriminasyon, at pang-aagrabyado ay labag sa mga pinahahalagahan ng JTI, at mayroon tayong tungkulin sa ating mga sarili at sa bawat isa na gumawa ng aksiyon kung may hindi tama.
Hindi tayo nangingilala o kumukunsinte ng diskriminasyon na may kinalaman sa kasarian, edad, lahi, relihiyon, kapansanan, sexual orientation, marital status, ethnic background, national origin o anumang katangiang protektado ng batas.
Hindi natin kinukunsinte ang anumang pisikal, berbal, o pasulat na pang-aagrabyado o paninindak.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Pinahahalagahan at iginagalang ko ang mga kultura, opinyon, at pamumuhay na iba sa kinagisnan ko. Iniisip ko kung paano makakaapekto sa iba ang aking asal. Iniiwasan ko ang nakakainsulto, agresibo, at nakakapanindak na klase ng komunikasyon. Hindi ako gumagawa ng sexual propositions o hindi kaaya-ayang pisikal na kilos sa iba.
Kung ako ay isang smoker, iginagalang ko ang karapatan ng non-smokers na magtrabaho sa isang smoke-free environment.
Kung may sinumang magpakita ng hindi magalang na asal o anumang uri ng diskriminasyon o pang-aagrabyado sa akin, ako ay hinihikayat na mag-report sa aking line manager, HR Business Partner, o miyembro ng Compliance team.
Bilang isang manager, tinatanggap ko ang pagkakaiba-iba at pinakikitunguhan ang mga katrabaho ko nang pantay-pantay at may paggalang. Gumagawa ako ng mga desisyon na patas at walang kinikilingan. Hindi ko kinukunsinte ang anumang uri ng diskriminasyon o pang-aagrabyado at agad na kumikilos tungkol sa mga pag-aalala na ibinabahagi sa akin.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Ang ating business partners ay inaasahang maglalaan ng mga kondisyon sa pagtatrabaho na pakikitunguhan ang ating mga tauhan nang may paggalang at nang patas at sisiguraduhin na walang tauhan ang masasailalim sa anumang uri ng diskriminasyon o paninindak.

Narito ang ilang mga halimbawa ng walang pakialam o nakakasakit na asal:

  • Hindi naaangkop o nakakasakit na biro, mga komentong mahalay, o mga komentong walang galang laban sa kalalakihan o kababaihan
  • Pagpapahayag ng mga opinyong laban sa lahi
  • Pagpapahiya sa isang empleyado o grupo ng mga empleyado, halimbawa, sa pamamagitan ng pamamahiya tungkol sa kanilang pagkakamali sa harap ng iba
  • Pangmamaliit sa mga indibidwal o grupo, halimbawa, sa pamamagitan ng hindi pagsama sa kanila sa mga gawain o pag-uusap

Tuklasin