Ang Ating Papel sa Lipunan

Paggalang sa mga karapatang-pantao

Sa buong operasyon natin sa negosyo, iginanagalang natin ang mga karapatang-pantao ng ating mga empleyado, business partner at ang kanilang mga tauhan, at ang mga komunidad kung saan tayo may operasyon.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang mga karapatang-pantao ay mga unibersal na pamantayang pantay-pantay na naaangkop sa bawat tao, nasaan man sila sa mundo, na nasasaklaw ang mga paksa tulad ng pantay-pantay na oportunidad, mga pamantayan sa pagtatrabaho, kalayaan sa pagsasalita, at pribasidad.

Nagbibigay tayo sa lahat ng empleyado na malinaw na impormasyon tungkol sa mga karapatang-pantao at nagsasagawa tayo ng mga pagsusuri sa epekto para malaman at mabawasan ang mga potensiyal na isyu sa mga karapatang-pantao.

Nakikipagtulungan tayo sa mga internasyonal na organisasyon, mga non-governmental organization, at mga pribadong kompanya para mapabuti ang mga sitwasyon kung saan maaaring manganib ang mga karapatang-pantao. Nagsasagawa tayo ng ibayong pag-iingat para mabawasan ang panganib na magkaroon ng child labor sa ating mga operasyon at nagtatrabaho upang matanggal ang child labor sa mga komunidad kung saan katanggap-tanggap sa kanilang kultura ang ganitong gawain.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Inaasahan kong igagalang ng JTI ang aking mga karapatang-pantao. Kung ako ay nag-aalala tungkol sa isang maaaring paglabag ng aking mga karapatang-pantao o ang sa aking mga katrabaho, magsasalita ako.

Kung isa akong manager, mayroon akong tungkuling tiyakin na ang mga karapatan ng mga empleyado sa aking pangkat ay iginagalang. Pinapangasiwaan ko ang anumang pag-aalala na ibinahagi ng isang empleyado na may kaugnayan sa Mga Gabay para sa Mga Line Manager.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Ang lahat ng mga business partner ay inaasahang papairalin at pananatilihin ang mga pamantayan ng mga gawi bilang manggagawa at mga kondisyon sa pagtatrabaho na sumusunod sa lahat ng naaangkop na lokal na batas at mga internasyonal na kapulungan.

Saang mga sitwasyon ito magagamit?

Narito ang ilang mga halimbawa ng mga sitwasyon na maaaring humantong sa pag-aalala:

  • Habang nasa sakahan ng tabako, nakapansin ako ng batang nagbubuhat ng mabigat na tabako.
  • Ang isang independiyenteng NGO ay nagsasabing ang mga manggagawang nagtatrabaho para sa isang leaf grower ay nagtatrabaho nang walang anumang pansariling kagamitang pang-proteksyon.
  • Narinig ko na ang isang katrabaho ay sinabihang magtrabaho tuwing Sabado at Linggo nang hindi ipinapaalam sa HR.
  • Ang isang katrabaho ay inalisan ng karapatang sumali sa isang trade union ng kanilang manager.

Tuklasin