Ang Ating Papel sa Lipunan

Pagprotekta sa Kalikasan

Ang ating negosyo ay umaasa sa sustainable supply chain kabilang ang malaking elementong pang-agrikultura. Nakatuon tayo sa pagpapaliit ng epekto sa kalikasan ng ating mga operasyon, para mapanatili ang ating mga natural na kayamanan para sa susunod na mga henerasyon.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Aktibo nating pinamamahalaan ang ating mga responsibilidad sa kalikasan at nakatuon sa patuloy na pagpapabuti at malinaw na pagpapaalam ng ating pagganap.

Ang ating negosyo at supply chain ay nahaharap sa panganib ng pagbabago sa klima o climate change, pagkaubos ng mga natural na kayamanan, kakulangan sa tubig, at pagkagambala sa mahahalagang serbisyo sa ecosystem.

Nakatuon tayo sa pagbabawas ng ating konsumo sa enerhiya at emisyon ng CO2 sa pamamagitan ng mga programa sa pagbabawas ng konsumo at pamumuhunan sa renewable o nagagamit muli na enerhiya. Nakatuon din tayo sa pagbabawas ng ating konsumo sa tubig at maiwasan ang pag-aaksaya sa ating mga operasyon. Kabilang dito ang pamumuhunan sa pagsasanay, pagbibigay kaalaman, at mga programa sa pagbabawas.

Sinisiyasat natin ang mga panganib sa kalikasan sa kabuuan ng ating supply chain, at pinaiiral ang isang pinagsama-samang paraan para mabawasan ang mga panganib na ito sa pamamagitan ng ating mga proseso sa procurement at sa pakikipagtulungan sa ating mga supplier, leaf grower, at iba pang stakeholder.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Nilalayon kong mabawasan ang aking epekto sa enerhiya, tubig, at mga materyal na ginagamit sa aking pagtatrabaho. Isinasaalang-alang ko ang kalikasan kapag gumagawa ng mga desisyong pang-negosyo. Kung hindi ako sigurado sa mga kahihinatnan sa kalikasan ng isang desisyon, nakikipag-usap ako sa aking lokal na kinatawan sa EHS.

Bilang isang manager, mayroon akong tungkuling itaguyod ang responsableng pag-uugali para sa kalikasan sa loob ng aking pangkat at tinitiyak na ang kaugnay na mga pangkalikasang pamamaraan ay nasusunod. Aktibo akong nakikilahok sa mga programang naglalayong mapabuti ang ating pangkalikasang pagganap.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Ang ating mga kasosyo sa negosyo ay inaasahang magkaroon ng sapat na mga kontrol sa pamamahala para epektibong mabawasan ang mga pangkalikasang panganib at mabawasan ang kanilang bakas sa kalikasan. Hinihikayat natin ang mga kasosyo sa negosyo na makipagtulungan sa atin para matukoy at maharap ang mga pagsubok sa kalikasan sa kabuuan ng ating suppy chain.

Paano ko maipaaabot ang aking kontribusyon?

  • Tukuyin at magmungkahi ng potensiyal na mga oportunidad sa pagbabawas, hal. mga kayamanan, materyal, at pag-aaksaya
  • Responsableng gumamit ng enerhiya at tubig at isara ang mga ito kapag hindi kinakailangan
  • Makibahagi sa lokal na mga pangkalikasang programa
  • Magpasa ng mga naisakatuparang mga pangkalikasang proyekto sa taunang Sustainability Awards ng JTI

Tuklasin