Ang Ating Papel sa Lipunan

Pagtiyak ng patas na kompetisyon

Tayo ay nakatuon sa patas na pakikipagkompetensiya sa lahat ng merkado at may ganap na pagsunod sa mga batas sa kompetisyon.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang anumang pag-uugali na mayroong layunin o epekto na sirain ang patas na kompetisyon ay kontra sa kompetisyon.
Ang hindi paggalang sa mga tuntunin para sa patas na kompetisyon, kahit na hindi sinadya, ay maaaring magresulta sa mga malalang parusa para sa JTI at sa mga empleyado nito.

Isinasagawa natin ang lahat ng ating gawain at mga istratehikong desisyon nang hiwalay sa ating mga kakompetensiya. Iginagalang natin na ang ating mga customer ay dapat na malayang makagawa ng kanilang mga desisyon sa negosyong may kinalaman sa kanilang mga customer at kung paano sila makikipagkompetensiya sa merkado.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Mayroon akong responsibilidad na alamin ang mga tuntunin para sa patas na kompetisyon at maging maalam sa mga limitasyon na kanilang itinatakda.

Sa lahat ng gawain, inaalam ko ang pang-komersyong istratehiya at mga aksiyon ng JTI nang hiwalay sa mga kakompetensiya. Gumagawa ako ng mga desisyon para sa interes lamang ng JTI, at nang walang konsultasyon, pakikipag-ugnayan, o kasunduan sa mga kakompetensiya, at pakikipagpalitan ng mapagkompetensiyang sensitibong impormasyon.

Tinitiyak ko na ang mga customer ay nananatiling malayang gumawa ng kanilang sariling desisyon para sa kanilang negosyo kung paano pakikitunguhan ang kanilang mga customer at kung paano sila kikilos at makikipagkompetensiya sa merkado.

Pinangangasiwaan at ipinahahayag ang mapagkompetensiyang sensitibong impormasyon nang may pag-iingat at tinitiyak na ang seguridad nito ay pinangangalagaan at pinapanatili.

Agad akong kumukonsulta sa isang miyembro ng Legal team kung may pinaghihinalaan akong anumang insidente ng gawain na kontra-kompetisyon sa lugar ng aking negosyo, o kung may mga tanong ako tungkol sa mga batas sa kompetisyon at kung paano sila nauugnay sa aking trabaho.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Ang mga business partner, kabilang ang mga consultant at data vendor, ay responsable sa pagiging maalam sa mga naaangkop na batas sa kompetisyon at sa pagpapanatili ng kumpidensiyalidad ng mapagkompetensiyang sensitibong impormasyon.

Tandaan:

  • Pagbigay ng tamang pag-alaga sa face to face at mga email at lahat ng komunikasyon
  • Parehong pagtrato sa lahat ng pagkikita sa business partner at kompetisyon
  • Magtago ng tamang rekord ng mga pinag-usapan sa mga pagpupulong sa mga kakompetensiya, asosasyon sa kalakalan, o mga lupon sa industriya.

Tuklasin