Ang Ating Papel sa Lipunan

Pamumuhunan sa mga komunidad

Naglalayon tayong gumawa ng positibong ambag sa mga komunidad kung saan tayo nagpapatakbo.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Namumuhunan tayo sa panlipunan, kultural, at pangkalikasang mga programa na may masinsinang napiling mga charitable organization na makakapagpabuti sa panlipunang pagsasali.

Hindi nantin sinusuportahan ang mga indibidwal, kumikitang organisasyon, o organisasyon na hindi alinsunod sa ating malawak at mapangsali na pamamaraan.

Ang mga tatak para sa mga consumer ng JTI ay hindi kailanman dapat na maiugnay sa mga pangkomunidad na programa sa pamumuhunan.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Kung ako ay kabilang sa pagpili ng mga kasosyo o programa sa pangkomunidad na pamumuhunan, susundin ko ang mga pamamaraan na naitakda sa patakaran sa Pangkomunidad na Pamumuhunan ng JTI.

Paano ko maipaaabot ang aking kontribusyon?

  • Makipag-ugnayan sa iyong coordinator sa pangkomunidad na pamumuhunan para malaman ang tungkol sa mga inisyatibo sa mga ito sa iyong lugar at kung paano ka magiging bahagi.

Tuklasin