Ang Ating Papel sa Lipunan

Pananatiling walang kinikilingan sa politika

Pinakamainam para sa ating interes ang manatiling walang kinikilingan sa politika.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Hindi tayo gumagamit o sumusubok na gumamit ng impluwensiya sa mga ahensiya ng pamahalaan, kinatawan, o mambabatas para magkaroon ng magandang kalalabasan para sa JTI.

Iginagalang natin ang karapatan ng ating mga empleyado na magkaroon ng aktibong bahagi sa mga politikal na proseso, hangga’t ang kanilang pagiging kalahok ay hindi personal at walang kaugnayan sa JTI.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Ang aking mga politikal na kaugnayan ay personal at walang kinalaman sa aking trabaho sa JTI. Isinasagawa ko ang anumang mga politikal na gawain sa sarili kong oras at hindi gumagamit ng mga pagmamay-ari ng JTI, email address, o iba pang sanggunian sa Kompanya.

Hindi ko ginagamit ang aking lugar ng trabaho para magtaguyod ng mga politikal na kampanya, humingi ng suporta sa mga katrabaho o makakuha ng mga pinansiyal na kontribusyon sa aking politikal na gawain.

Kung gusto kong magkaroon ng posisyon sa pampublikong opisina, ipapaalam ko ito sa aking manager gayundin sa aking lokal o panrehiyong Legal Counsel.

Saang mga sitwasyon ito magagamit?

Narito ang ilang halimbawa ng mga isyu na kinabibilangan ng mga politikal na mga gawain:

  • Gusto kong mag-host ng isang rally na pinangungunahan ng isang kandidato ng parlyamentaryo sa lugar ng JTI.
  • Aktibo akong nakikilahok sa lokal na politika sa labas ng trabaho at gusto kong tumakbo sa halalan bilang isang lokal na kagawad.
  • Ang isang katrabaho ay ginagamit ang kanyang sasakyang may tatak ng JTI para makilahok sa mga pampolitikang rally.

Tuklasin