Ang integridad ng ating negosyo

Pag-iwas sa mga conflict of interest

Inaasahan namin ang lahat ng mga empleyado na umiwas sa anumang sitwasyon kung saan ang kanilang personal na mga interes ay maaaring salungat ng sa JTI.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang mga conflict of interest ay maaaring makahikayat sa mga empleyado na gumawa ng mga desisyon na hindi para sa pinakamabuting interes ng JTI at maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa reputasyon ng Kompanya pati na rin ang sa sarili nila.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Iniiwasan ko ang mga sitwasyon kung saan maaaring magsimula ang mga conflict of interest.
Hindi ko hinahayaan ang aking mga personal na interes na maka-impluwensiya sa anumang mga desisyong gagawin ko para sa JTI. Idinedeklara ko ang anumang pampamilya o personal na relasyon na maaaring maka-impluwensiya sa aking mga desisyon sa trabaho.

Sa labas ng trabaho, hindi ako sumasali sa anumang gawain na maaaring makasira o makipagkompitensiya sa mga interes sa negosyo ng JTI.

Lagi ko ring tinatandaan ang posibleng mga conflict of interest na maaaring magkaroon kapag nakikipagpalitan ng gifts, hospitality, at entertainment.

Kung saan hindi maiiwasan ang conflict of interest, kaagad ko itong idedeklara para maprotektahan ang aking sarili at ang JTI.

Bilang isang manager, tungkulin kong harapin ang anumang conflict of interest na ipinahayag ng isang miyembro ng aking team, katulong ang Human Resources at Compliance teams.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Ang mga business partner ay dapat umiwas sa anumang sitwasyon na maaaring magresulta sa conflict of interest. Anumang potensyal na conflict of interest sa JTI ay dapat na iulat sa onebehavior@jti.com.

Saang mga sitwasyon ito magagamit?

Narito ang ilang mga halimbawa ng posibleng mga conflict of interest:

  • Ang aking kapatid na lalaki ay nag-a-apply para sa isang posisyon sa JTI kung saan ako ay magiging parte sa paggawa ng desisyon.
  • Ang isang supplier ay nagbi-bid para sa isang kontrata sa JTI, kung saan magiging bahagi ako ng proseso sa pag-apruba at nag-alok sa akin ng all-expenses paid na weekend sa isang magarbong resort hotel.
  • Upang kumita ng karagdagang pera, nag-sign up ako na mag-research sa labas ng oras ng aking trabaho sa isang start-up na nagsasagawa ng mga technological development parasa industriya ng tabako.

Tuklasin