Ang integridad ng ating negosyo

Pag-iwas sa pinansiyal na krimen

Hindi natin kinukunsinte ang pinansiyal na krimen at aktibong pinamamahalaan ang mga panganib na may kaugnayan sa pinansiyal na krimen.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang pinansiyal na krimen ay nakapipinsala sa lipunan at mga pamahalaan at maaaring magkaroon ng masamang epekto sa negosyo at reputasyon ng JTI.

Ang pinansiyal na krimen ay kinabibilangan ng money laundering, pag-iwas sa buwis, at ang pangangasiwa ng pag-iwas sa buwis. Ang money laundering ay ang proseso ng pagpalit ng perang nakamit nang ilegal bilang lehitimong pera o iba pang mga ari-arian. Ang pag-iwas sa buwis ay kinabibilangan ng paggawa ng mga hakbang para makaiwas sa pagbayad ng kinakailangang buwis. Ang pangangasiwa ng pag-iwas sa buwis ay nangangahulugan ng pagtulong sa isang kasosyo sa negosyo o ibang ikatlong partido na iwasan ang mga buwis.

Ang mga parusa sa paggawa o pangangasiwa ng pinansiyal na krimen ay maaaring matindi para sa JTI at mga empleyado nito, kahit na ang JTI o ang taong responsable ay hindi makikinabang mula sa mga isinagawang gawain. Maaari kang managot kung sadya o di-sadyang mong natulungan ang isang taong isagawa ang mga naturang gawain.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Hindi ako dapat na makibahagi o mangasiwa ng anumang uri ng pinansiyal na krimen.

Ang polisiya ng JTI sa Anti-Money Laundering (‘AML’) ay ipinapaliwanag ang mga panuntunan sa mga inbound at outbound na komersyal na pagbabayad at makatutulong sa aking masigurado na hindi ako nangangasiwa ng money laundering.

Kung ako ay sabihan na magsagawa ng isang bagay na maaaring humantong sa pag-iwas sa buwis o hindi kaya ay money laundering, tatanggi ako at agad na irereport ang tungkol dito.
Magsasalita ako kung may hinala ako na ang isang katrabaho o business partner ay maaaring kasabwat sa isang pinansiyal na krimen.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Inaasahan natin ang ating mga business partners, kabilang ang mga kumikilos para sa atin, na ganap na sumunod sa ating kawalan ng pagkunsinte sa pinansiyal na krimen.
Tutuparin natin ang ating karapatan na tapusin ang mga kasunduang kontraktwal kung ang business partners ay masangkot sa anumang uri ng pinansiyal na krimen.

Kung ang isang kasosyo sa negosyo ay pagawin ng isang bagay na maaaring magresulta sa isang pinansiyal na krimen, dapat nilang iulat agad ang kanilang pag-aalala sa onebehavior@jti.com.

Saang mga sitwasyon ito magagamit?

Narito ang ilang halimbawa ng maaaring pinansiyal na krimen:

  • Ang business partner ay humiling sa akin na ilipat ang pagbayad sa isang offshore bank account na nakarehistro sa isang ikatlong partido na hindi ko kilala at aking pinaghihinalaan na ang rason para rito ay ang pag-iwas sa buwis.
  • Ang isang customer ay humiling sa akin na huwag tukuyin nang tama ang mga paninda/serbisyo na kanilang binili sa kanilang invoice na siyang magpapabawas sa VAT o iba pang mga buwis o tungkulin na dapat nilang bayaran.

Tuklasin