Ang integridad ng ating negosyo

Pag-uulat at pagre-rekord ng data ng Kompanya

Ang ating negosyo ay umaasa sa tunay, patas, napapanahon, at tamang pangangalaga ng rekord para masuportahan ang paggawa natin ng desisyon, maprotektahan ang ating reputasyon, maitaguyod ang mahusay na operasyon, at makamit ang mga legal at regulatoryong obligasyon.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang mga rekord ng Kompanya ay kinabibilangan ng pinansiyal at pang-operasyong data, personal at kumpidensiyal na data, mga record ng mga meeting, mga plano sa negosyo, mga pagtataya, at mga pagsusuri.

Ang mga pang-negosyo at pinansiyal na mga rekord ay mahalaga sa ating mga operasyon sa negosyo at sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga shareholder, mga business partner, mga pamahalaan, at iba pang mga stakeholder.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Tinitiyak ko na ang mga rekord ay napapanatiling kumpidensiyal, ligtas, at maaaring makuha, at ginagalang ang mga naaangkop na batas at alituntunin kapag nangangalaga at nagtatapon ng mga ito.

Kung ako ay kabilang sa pinansiyal na pag-uulat o pangangalaga ng rekord sa Kompanya, sumusunod ako sa pangkalahatang katanggap-tanggap na mga prinsipyo sa accounting at tinitiyak na ang mga rekord ay tama, ligtas, at dokumentado nang tama.

Kung ako ay magkamali sa pag-uulat o nabigong mag-ulat ng bagay na maaaring magpahina sa integridad at pagiging maaasahan ng mga rekord ng kompanya, agad ko itong iuulat sa Chief Financial Officer, Corporate Controller, o sa aking line manager.

Saang mga sitwasyon ito magagamit?

Narito ang ilang halimbawa ng mga pag-aalala na may kinalaman sa pinansiyal na pag-uulat:

  • Pag-uulat ng mga kita na hindi nakamit o mga hindi natamong gastos.
  • Pagkabigong gumawa ng mga accrual para sa mga natamong gastos sa kasalukuyang taon sa pag-uulat.

Tuklasin