Ang integridad ng ating negosyo

Paggalang sa pang-ekonomiyang mga parusa at pang-export na pagkontrol

Nakatuon tayo sa pagsunod sa mga naaangkop na pang-ekonomiyang mga parusa at pang-export na pagkontrol.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang mga pang-ekonomiyang parusa at pang-export na pagkontrol ay maaaring limitahan o pigilan ang mga pang-negosyong pakikipag-ugnayan sa mga partikular na indibidwal, institusyon, o bansa. Maaari rin nilang limitahan o pigilan ang pag-export o pag-import ng ilang mga paninda o serbisyo. Ang mga parusa para sa di-pagsunod sa mga parusa at pang-export na pagkontrol, kahit hindi sinadya, ay maaaring parehong malala para sa JTI at sa mga empleyado nito.

Mayroon tayong mga umiiral na patakaran at proseso para matiyak na wala sa ating mga negosyo o mga empleyado ang papasok sa isang ipinagbabawal na transaksiyon.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Ako ay responsable sa pag-alam at pagsunod sa patakaran sa Global Economic Sanctions ng JTI at sa paggalang sa lahat ng parusa at pang-export na pagkontrol na naaangkop sa akin o sa kabuuan ng institusyon ng JTI kung saan ako nagtatrabaho.

Para sa mga transaksiyong pang-negosyo na kinabibilangan ng na-embargo at mga bansang may mataas na panganib, hihingi ako ng nakasulat na pag-apruba mula sa aking panrehiyong General Counsel, lokal na Legal Counsel, o Sanctions Officer.

Kung mayroon akong pag-aalala tungkol sa isang posibleng parusa panganib sa pang-export na pagkontrol, aabisuhan ko agad ang aking panrehiyong General Counsel, lokal na Legal Counsel, o ang Sanctions Officer.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Inaasahan natin ang ating mga business partner na sumunod sa lahat ng naaangkop na parusa at pang-export na pagkontrol at sa JTI Supplier Standards.

Saang mga sitwasyon ito magagamit?

Narito ang ilan sa mga sitwasyon kung saan ang mga pang-ekonomiyang parusa ay maaaring malabag:

  • Bilang isang mamamayan ng US o green card holder, nakalista ako bilang isang tagapag-apruba ng BAP/Memo para sa proyektong may kaugnayan sa bansang nasasailalim sa US embargo.
  • Nais kong bayaran ang isang supplier na nagde-deliver ng mga paninda sa bansang nasasailalim sa US embargo gamit ang dolyar.
  • Nais kong magpadala ng laser na maaaring magamit ng isang sibilyan o para sa pang-militar na layunin sa isang pabrika ng JTI, ngunit hindi kinumpirma kung kailangan ang lisensiya sa pag-export.

Tuklasin