Ang integridad ng ating negosyo

Paggalang sa pribasidad at kumpidensiyalidad

Tinitiyak natin na ating kinokolekta, ginagamit, at ini-store ang personal na data nang alinsunod sa batas at ligtas. Ibinibigay natin ang parehong pag-aalaga sa ating sariling kumpidensiyal na data.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Sa lahat ng ating operasyon, kinokolekta at pinapamahalaan natin ang personal na impormasyon na may kaugnayan sa ating mga empleyado, mga business partner, at iba pang mga stakeholder. Mayroon tayong tungkulin na ituring ang lahat ng naturang impormasyon nang may pag-iingat at may kumpidensiyalidad at gamitin lamang ang data na kailangan para sa epektibong operasyon ng JTI.

Lumulikha din tayo ng impormasyon na sensitibo sa negosyo tungkol sa ating Kompanya, na siyang nangangailangan ng parehong antas ng pangangalaga.

Ang labag sa batas o di-awtorisadong pagbibigay ng personal na impormasyon o kumpidensiyal na impormasyon ay maaaring makasira sa ating reputasyon at negatibong makaapekto sa ating negosyo.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Ako ay maingat kapag may hawak na personal na impormasyon. Palagi kong iginagalang ang probasidad ng mga indibidwal na kabilang at gumagamit ng impormasyon na naaayon sa batas.

Partikular akong maingat kapag gusto kong magbahagi ng personal na impormasyon. Ginagawa ko lamang ito kung mayroong lehitimong dahilan sa negosyo. Kung ako ay may agam-agam, humihingi ako ng gabay mula sa lokal o panrehiyong Legal Counsel.

Gumagamit lamang ako nang ligtas at naaprubahang IT solutions ng JTI para mag-store at mag-share ng kumpidensiyal at personal na impormasyon. Pinapanatili ko ang aking mga device at dokumento na ligtas, at nagpapanatili ako ng mahirap malaman at ligtas na mga password sa pag-access ng mga sistema sa IT, website, at iba pang ari-arian ng JTI.

Isinasagawa ko ang ibayong pag-iingat kapag nagtatrabaho sa labas ng JTI para matiyak na ang mga di-awtorisadong tao ay hindi maririnig, makikita, o maa-access ang kumpidensiyal na impormasyon o mga password.

Kung makatanggap ako ng kumpidensiyal na impormasyon at hindi ako sigurado sa pinagmulan o itinakdang gamit nito, kakausapin ko ang aking manager. Hindi ako kailanman sumasagot sa mga kahina-hinalang mensahe na humihiling ng kumpidensiyal na impormasyon at hindi ako nagbubukas ng mga link o attachment na naglalaman ng ganitong mga mensahe.

Agad akong nag-uulat ng tungkol sa anumang paglabag ng kumpidensiyalidad o di-wastong paggamit ng impormasyon sa aking lokal o panrehiyong Legal Counsel, o isang miyembro ng Compliance o Information Security team.

Anong impormasyon ang tinutukoy nito?

Ang personal na impormasyon ay anumang impormasyon na may kaugnayan sa isang indibidwal, halimbawa ay pangalan, address, mga contact detail, mga ID, gayundin ang mga detalye tungkol sa kanilang kalusugan, pamilya, kaperahan, o trabaho.

Ang kumpidensiyal na impormasyon ay kinabibilangan ng impormasyon na may kaugnayan sa ating mga operasyon, produkto, plano sa negosyo, na, kung mailabas, ay maaaring makasira sa negosyo o reputasyon ng JTI.

Tuklasin