Ang integridad ng ating negosyo

Paglaban sa panunuhol at korupsiyon

Hindi natin kinukunsinte ang anumang uri ng panunuhol o korupsiyon.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Nakatuon tayo sa pagkilos nang may integridad sa lahat ng ating pang-negosyong pakikipag-ugnayan at hindi pagkukunsinte sa panunuhol at korupsiyon sa lahat ng bansa kung saan tayo nagpapatakbo.
Ang panunuhol ay kinabibilangan ng pagbibigay o pagtanggap ng isang bagay na may halaga (kadalasan ay pera) kapalit ng kalamangan sa negosyo. Ang korupsiyon ay ang pag-abuso sa kapangyarihan para sa pansariling kapakinabangan.
Ang pangangasiwa ng mga pagbabayad ay isang uri ng panunuhol at kadalasang kinabibilangan ng maliliit na regalo o bayad sa mga pampublikong opisyal kapalit ng pagsasagawa o pagpapabilis ng isang karaniwang serbisyo.
Ang paglabag sa mga batas sa panunuhol at korupsiyon ay maaaring magresulta sa kriminal na imbestigasyon at pag-uusig, pati na rin ang maaaring mga pinansiyal na parusa para sa JTI at mga empleyadong sangkot.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Hindi ako nakikilahok sa anumang uri ng panunuhol o korupsiyon. Halimbawa, kung ako ay alukin o hingan ng suhol o na mangasiwa ng pagbabayad, tatanggihan ko ito at agad na irereport sa aking lokal o regional Counsel o isang miyembro ng Compliance team.
Palagi kong tatandaan ang mga posibleng panganib sa panunuhol na may kaugnayan sa mga regalo, ospitalidad, libangan, donasyon sa mga sangay ng pamahalaan, pangkawanggawang donasyon, at sponsorships.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Inaasahan natin ang lahat ng ating business partners kabilang ang mga naatasang kumilos para sa atin, na ganap na susunod sa ating walang pagkunsinteng posisyon sa panunuhol at korupsiyon bilang isang kondisyon sa pakikipag-negosyo sa JTI.
Maaaring wakasan ng JTI ang ating kasunduan sa sinumang business partner na napag-alamang sangkot sa isang uri ng panunuhol o korupsiyon.

Pagsasabuhay ng ating mga pinahahalagahan sa trabaho

“Nakatanggap ako ng paulit-ulit na mga tawag at email mula sa mga ahente ng isang prospective vendor. Sinabi ko sa kanya na ang mga produktong iminungkahi niya ay hindi nasunod ang ating mga espesipikasyon. Tumawag siyang muli, nagpapahiwatig na handa siyang magbayad ng karagdagang 5% sa ‘personal na komisyon’ kung tanggapin ng JTI ang kanyang alok. Ipinaalam ko sa kanya na ang ganitong mga gawi ay hindi alinsunod sa ating mga pinahahalagahan at ating Code of Conduct, at sinabihan siyang huwag na muling tumawag sa JTI. Agad kong ipinaalam sa aking manager ang tungkol dito.”

Isang empleyado ng PPO

Tuklasin