Ang integridad ng ating negosyo

Pagpigil sa insider dealing

Ang mga empleyado ay hindi dapat makibahagi sa insider dealing sa kahit na anong pagkakataon.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang insider dealing ay ang paggamit ng panloob na impormasyon para sa personal na kapakinabangan o para makinabang ang isang third party. Maaari rin itong tumukoy sa rekomendasyon base sa panloob na impormasyon. Ang panloob na impormasyon ay ang anumang di-pampublikong impormasyon, na kung malantad, ay maaaring magkaroon ng mahalagang epekto sa presyo ng securities ng kompanya. Ang panloob na impormasyon ay maaaring kabilangan ng kumpidensiyal na mga pinansyal na resulta, deklarasyon ng mga dibidendo, mga isyu o buyback ng shares, mga pangunahing plano sa pagpapalago, at mga iminungkahing merger, mga acquisition, o mga takeover.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Hindi ako bumibili o nagbebenta ng anumang securities (hal. shares, bonds, o stock options) habang ako ay nagtataglay ng panloob na impormasyon, gayundin ang hindi ko pagpayo sa iba na bumili o magbili ng securities. Hindi ako nagbabahagi ng panloob na impormasyon sa isang third party maliban na lamang kung ako ay awtorisadong gawin ito.

Kung malaman ko na ang isang katrabaho o empleyado ng isang business partner ay sumusubok na makakuha ng impormasyon nang hindi nagbibigay ng rasonableng paliwanag para sa kahilingang ito, kaagad ko itong iuulat sa Chief Financial Officer o isang miyembro ng Compliance team.

Sa aling mga sitwasyon ito naaangkop?

Narito ang ilang mga sitwasyon na maaaring magpakita ng panganib ng insider dealing:

  • Ang isang miyembro ng Business Development team ay nais na bumili ng shares sa isang maaaring ma-target na kompanya.
  • Ang isang empleyado mula sa Finance team ay mayroong access sa pinansiyal na impormasyon ng JTI na hindi ipinaalam sa publiko at gustong ipagbili ang kanyang shares.
  • Ang asawa ko ay gustong bumili ng ilang shares sa JTI at tinanong sa akin ang tungkol sa mga pinansiyal na resulta ng Grupo na i-aanunsiyo pa lamang.

Tuklasin