Ang integridad ng ating negosyo

Pakikipagpalitan ng mga regalo, ospitalidad, at libangan

Hindi natin hinihikayat ang pakikipagpalitan ng mga regalo, ospitalidad, at libangan (gifts, hospitality and entertainment o ‘GHE’), ngunit kinikilala natin na ang minsanang GHE ay pangkaraniwang gawi sa negosyo.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang isang regalo ay anumang may halaga na ibinigay o tinanggap nang walang kapalit na bayad. Ang ospitalidad at libangan ay kinabibilangan ng mga binayarang pagdiriwang, tirahan, pagkain, at mga inumin.

Tayo ay dapat na bukas sa lahat kapag nakikipagpalitan ng mga regalo, ospitalidad, at libangan, dahil maaaring ituring ang mga ito bilang suhol o conflict of interest ng kompanya.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Sumusunod ako sa mga prinsipyo ng GHE bago mag-alok o tumanggap ng anumang GHE.

Hindi ko hinahayaan ang pagpapalitan ng GHE na maka-impluwensiya sa aking mga desisyon sa negosyo.

Ang anumang GHE na ipinagpalitan sa isang opisyal ng pamahalaan o organisasyon, anuman ang halaga nito, ay dapat na naaprubahan.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Ang mga business partner na itinalaga na kumilos para sa atin ay inaasahang susunod sa ating mga prinsipyo sa GHE at magpapaalam sa atin bago makipagpalitan ng GHE.

Ayon sa ating mga prinsipyo sa GHE, ang GHE ay dapat na:

  1. Alinsunod sa naaangkop na batas at lokal na nakagawian.
  2. Rasonable at sapat, minsanan at naaangkop.
  3. Hindi lilikha ng conflict of interest sa pagitan ng mga empleyado at third parties.
  4. Hindi ibigay o tanggapin para makamit ang di-tamang kalamangan, o para gantimpalaan o hikayatin ang di-tamang pagganap.
  5. Hindi pera, mga voucher, o mga coupon na maaaring ipalit sa pera.
  6. Ganap na ipaalam para sa pag-aapruba. Ang disclosure ay dapat na nagpapakita ng layunin, ang buong halaga ng GHE, at listahan ng lahat ng kalahok, kabilang ang mga empleyado ng JTI.

Tuklasin