Ang integridad ng ating negosyo

Pakikipagtulungan sa mga katanungan ng pamahalaan

Ganap tayong nakikipagtulungan sa mga pagtatanong at imbestigasyon ng pamahalaan.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Paminsan-minsan, ang mga awtoridad ay nangangailangan ng impormasyong may kinalaman sa iba’t ibang aspekto ng ating mga gawain sa negosyo para mag-isyu ng mga permit at sertipiko, at matiyak na ang JTI ay responsableng nagpapatakbo.

Sa ilang pagkakataon, ang mga awtoridad ay maaaring magsagawa ng biglaang mga pagbisita, na siyang tinatawag din bilang mga ‘Dawn Raid.’

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Palagi akong dapat na magbigay ng tapat at tamang impormasyon, o gawing accessible ang ganitong impormasyon. Sa panahon ng mga pagbisita sa site, ang mga opisyal ay dapat na samahan sa lahat ng pagkakataon ng empleyadong itinalaga ng isang legal na kinatawan.

Kung makatanggap ako ng biglaang hiling para sa
impormasyon o pagbisita, susundin ko ang lokal na mga patnubay sa Dawn Raid at titiyakin ko na ang lokal na Dawn Raid Coordinator o ang lokal o panrehiyong Legal Counsel ay agarang masabihan. Ang partikular na papel ng mga Dawn Raid Coordinator ay nakabalangkas sa mga patnubay sa Dawn Raid.

Ano ang papel ng mga Dawn Raid Coordinator?

Ang Dawn Raid ay maaaring mangyari anumang oras. Ang mga Dawn Raid Coordinator ay ang mga pangunahing kontak sa mga naturang sitwasyon. Kabilang dito ang pagiging handa sa lahat ng oras para sa mga naturang pagbisita at pagtitiyak na ang sinumang maaaring kabilang–mga receptionist, iba pang miyembro ng pangkat ng dawn raid, o mga empleyado sa pangkahalatan–ay nagtataglay ng mga impormasyong kailangan nila at handa.

Tuklasin