Ang integridad ng ating negosyo

Pamamahala ng mga panlabas na komunikasyon

Habang ang mga awtorisadong kinatawan lamang ang maaaring makipag-ugnayan sa mga mamamahayag sa ngalan ng JTI, ang lahat ng empleyado ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa social media na may kinalaman sa ating negosyo.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Tanging ang senior management ng JTI, mga country regional manager, at awtorisadong lokal, panrehiyon, at pandaigdigang mga kinatawan ng Corporate Development ang maaaring makipag-usap sa mga mamamahayag.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Maingat ako tungkol sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa JTI sa social media, at tinutukoy ko lamang ang impormasyon na ibinigay ng Kompanya at available sa publiko.

Hindi ako nagpo-post o nagbabahagi ng kumpidensiyal na impormasyon tungkol sa JTI sa mga social media site, blog, at chat forum.

Bilang pangkalahatang patakaran, kung hindi ko gustong makita ang isang bagay sa harapan ng isang pambansang diyaryo, hindi ko ito dapat na i-post o i-share sa social media o anumang pampublikong forum.

Ang mga Dapat at Hindi Dapat Gawin sa social media

  • Dapat na mag-share ng mga post at trabaho sa iyong mga personal na network na na-publish sa pamamagitan ng mga channel sa negosyo ng JTI.
  • GAWING malinaw na ang mga opinyon na ipinahayag mo ay ayon sa sarili mo lamang.
  • HUWAG mag-post ng kumpidensiyal na impormasyon sa mga social media site.
  • HUWAG personal na manghikayat ng mga produktong tabako ng JTI sa social media.

Tuklasin