Ang integridad ng ating negosyo

Pangangalaga ng mga ari-arian ng Kompanya

Ang mga ari-arian ng JTI Company ay kritikal sa pagtulong sa ating makamit ang ating mga layunin sa negosyo. Itinuturing natin ang mga ari-arian ng JTI Company, at ang mga ari-arian ng iba, nang responsable at may respeto. Tinitiyak natin na ang mga ari-arian ng Kompanya ay wastong nakamit, napapanatili, napoprotektahan, at nagagamit.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang mga ari-arian ng kompanya ay kinabibilangan ng makinarya at kagamitan, IT devices, mga produkto at gamit sa produksiyon, intellectual property (‘IP’), at data ng Kompanya.

Ang di-wastong paggamit, kawalan, o di-paggana ng mga ari-arian ng Kompanya ay maaaring makagambala sa ating negosyo at maaaring magresulta sa mga pinansiyal na pagkalugi at pagkasira ng reputasyon.

Ang ating IP ay bukod-tangi dahil nakatutulong ito na maiba ang ating mga produkto at serbisyo at sa pagpapanatili ng competitive advantage. Ang lahat ng imbensiyon, ideya, at konsepto na nabuo para sa JTI ng ating mga empleyado sa panahon ng kanilang empleo ay pag-aari ng Kompanya at hindi dapat ma-trade ng pribado.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Mayroon akong tungkuling protektahan ang mga ari-arian ng Kompanya na ipinagkatiwala sa akin mula sa pagkanakaw, di-wastong paggamit, at pagkaaksaya.

Ginagamit ko ang mga ari-arian ng Kompanya alinsunod sa mga patakaran at pamamaraan ng JTI at hindi ginagamit ang mga ito para sa pansariling kapakinabangan. Hindi ko ibinabahagi ang mga ari-arian ng Kompanya, kabilang ang intellectual property, sa isang third party nang walang awtorisasyon. Hindi ko kailanman kinuha o ginamit nang hindi wasto ang mga ari-arian o thrid party intellectual property nang walang maayos na lisensiya o pag-apruba.

Sa tuwing naiisip kong kontratahin ang isang supplier para mag-host o magpanatili ng digital data ng Kompanya, isinasama ko ang IT team. Matutulungan sila nitong matiyak na ang ating data ay ligtas.

Naiintindihan ko ang kahalagahan at ang bulnerabilidad ng digital data ng JTI at sinusunod ko ang i-secure code para mabawasan ang panganib ng pagkanakaw o pagkawala.

Kung mayroon akong agam-agam tungkol sa wastong paggamit ng IT resource, nagtatanong ako sa Global Service Desk (‘GSD’) para sa tulong. Kung makagawa ako ng pagkakamali, agad ko itong sinasabi.

Tandaan ang mga tuntunin ng i-secure code:

  • Pinoprotektahan ko ang aking online property.
  • Nag-iisip ako bago mag-click.
  • Maingat akong nagse-share.
  • Kung mayroon kang anumang katanungan, magtanong sa isang eksperto, sa pamamagitan ng pagkontak sa iyong IT Team, sa GSD, o sa pamamagitan ng pagsulat sa information.security@JTI.com.

Tuklasin