Ang iyong gabay sa paggawa ng mga tamang desisyon

Ang mga desisyon na iyong gagawin ay maaaring makaapekto sa ating lahat.

Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagtataguyod ng mga pamantayan at pinahahalagahan ng JTI, sinisigurong nananatili ang JTI bilang isang magandang lugar para magtrabaho at pinoprotektahan ang ating reputasyon.
Sa karamihan sa iyong pang-araw-araw na gawain, ang tamang desisyon ay magiging malinaw sa iyo, base sa iyong pagkakaunawa ng ating mga pinahahalagahan, ating Code of Conduct, at iba pang mga polisiya at mga pamamaraan ng kompanya. Ang iyong sariling common sense ay makatutulong din sa iyong magpasya nang tama.

Subalit, sa ibang pagkakataon, maaari kang maharap sa mga sitwasyon kung saan ikaw ay hindi sigurado kung ano ang tamang gawin. Sa ganitong mga sitwasyon, ang ‘Your Guide’ ang gagabay sa iyo sa paggawa ng desisyon, na siyang magbibigay-daan sa iyo upang isipin ang lahat ng bagay na may kinalaman dito at makita ang potensiyal na kahahantungan ng iyong desisyon.
Ang ‘Your Guide’ ay isang simpleng tool para matulungan kang gumawa ng tamang desisyon para sa iyo at para sa JTI.

Kung ang isang bagay ay hindi tama...

Halimbawa, ikaw ay hindi sigurado sa:

 • Ang balak mong gawin
 • Bagay na pinapagawa sa iyo
 • Bagay na iyong nakita o narinig

Tanungin ang sarili: may isyu ba?

Ano ang iyong mararamdaman:

 • Kung ito ay nakita mo sa media?
 • Kung ito ay nalaman ng mga taong malapit sa iyo?

Siguraduhin na:

 • Legal?
 • Naaayon sa ating Company Values at Code of Conduct?
 • Naaayon sa iyong mga pinapahalagahan?

Kapag panatag ang iyong loob

Gawin ito

Hindi ka pa rin sigurado?

Humingi ng gabay mula sa mga sumsunod:

 • Sa iyong line manager
 • Sa iyong local P&C Business Partner
 • Sa iyong local na Legal Counsel
 • Sa kahit sinong miyembro ng Business Ethics Team o ang iyong RCO
Bumalik Ang iyong tungkulin bilang isang line manager
Susunod Pagpapahayag ng mga pag-aalala