Ang iyong tungkulin bilang isang line manager

Habang ang ating Code, mga polisiya, at mga pamamaraan ay naaangkop sa lahat ng empleyado, bilang isang manager, inaasahan naming magiging isa kang positibong ehemplo sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga pinahahalagahan ng JTI at pagiging inspirasyon sa iba na kumilos ng wasto at pagiging responsable sa lahat ng oras.

Bilang isang manager, ikaw ay may napakahalagang papel sa pagtataguyod ng kaalaman tungkol sa ating Code sa iyong team. Mahalagang nauunawan ng lahat kung ano ang inaasahan sa kanila at nakatatanggap ng naaangkop na pagsasanay at paggabay para gawin ang mga tamang etikal na desisyon.
Umaasa kami sa iyo na lilikha ka ng kapaligiran sa pagtatrabaho kung saan ang lahat ng miyembro ng team ay kumportable sa pagsasabi ng kanilang mga pag-aalala at alam kung sino ang dapat nilang kausapin. Kung ang isang empleyado ay magbahagi ng pag-aalala sa iyo, inaasahan naming seryoso mo itong haharapin at susuportahan ang iyong kamiyembro sa paglutas nito sa kumpidensiyal na pamamaraan at nang walang takot na mabalikan. Ang ‘Mga Gabay para sa mga line manager sa paglutas ng mga inireport na pag-aalala ng hindi tamang pag-uugali’ ay nariyan para tulungan ka, kung sakaling magkaroon ng ganitong sitwasyon.
Makahahanap ka ng ilang practical tools para matulungan kang itaguyod ang ethical behavior sa iyong team sa seksiyon sa ibaba. Kabilang dito ang isang maikling gabay na dokumento, mga etikal na suliranin, at iba pa. Ang mga ito ay ia-update namin sa susunod.
Kung ikaw ay nagbabasa ng printed na kopya nitong Code at walang access sa alinman sa mga instrumentong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na HR Business Partner o isang miyembro ng Compliance team.

Bumalik Tungkol sa Code na ito
Susunod Ang iyong Gabay