Нашата делова етичност

Съдействие при запитвания от правителството

Ние оказваме пълно съдействие при запитвания или разследвания от страна на правителството.

Какво означава това за JTI?

В различни моменти властите изискват информация във връзка с различни аспекти на нашите бизнес дейности, за да издадат разрешения и удостоверения и за да гарантират, че JTI работи отговорно.

При повод, властите могат да извършват и необявени посещения, наричани още „Внезапни проверки”.

Какво означава това за мен като служител?

Винаги следва да предоставям честна и точна информация или да давам достъп до такава информация. По време на посещения на място, длъжностните лица трябва да бъдат придружавани през цялото време от служител, определен от законен представител.

Ако получа необявено искане за информация или посещение, аз следвам местните насоки за Внезапни проверки и незабавно информирам местния Координатор за Внезапни проверки или местния или регионалния Юрисконсулт. Конкретната роля на Координаторите за Внезапни проверки е очертана в насоките за Внезапни проверки.

Каква е ролята на Координаторите за Внезапни проверки?

Внезапна проверка може да се случи във всеки един момент. Координаторите за Внезапни проверки са основните лица за контакт в такива ситуации. Това включва да бъдат подготвени във всеки един момент за такива посещения и да са сигурни, че всеки друг, които може да участва – рецепционисти, членове на ИТ, други членове на екипа по внезапни проверки или служители като цяло – има информацията, която му е нужна, и е подготвен.

Научете повече