Нашата делова етичност

Размяна на подаръци, гостоприемство и развлечения

Ние не насърчаваме размяната на подаръци, гостоприемство и развлечения („ПГР”), но признаваме, че инцидентни подаръци, гостоприемство и развлечения са срещана бизнес практика.

Какво означава това за JTI?

Подаръкът е някаква ценност, която се дава или получава без насрещно плащане. Гостоприемството и развлеченията включват платени събития, настаняване, храна и напитки.

Ние винаги трябва да бъдем прозрачни, когато извършваме размяна на подаръци, гостоприемство и развлечения, тъй като те могат иначе да бъдат счетени за подкуп или конфликт на интереси.

Какво означава това за мен като служител?

Аз следвам принципите за подаръци, гостоприемство и развлечения преди да предложа или приема каквито и да е подаръци, гостоприемство и развлечения.

Не позволявам размяната на подаръци, гостоприемство и развлечения да повлияе на моите бизнес решения.

Всякакви подаръци, гостоприемство и развлечения, разменени с държавно длъжностно лице или организация, независимо от стойността, трябва да бъдат одобрени.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Бизнес партньорите, назначени да действат от наше име, се очаква да спазват нашите принципи за подаръци, гостоприемство и развлечения и да искат предварително одобрение за всяка размяна на подаръци, гостоприемство и развлечения.

Съгласно нашите принципи за ПГР, ПГР трябва:

  1. Да бъдат в съответствие с приложимото законодателство и местните обичаи.
  2. Да бъдат разумни и съразмерни, инцидентни и уместни.
  3. Да не създават конфликт на интереси между служителите и трети лица.
  4. Да не се дават или получават, за да се получи недължима изгода, или за да се възнагради или стимулира ненадлежно изпълнение.
  5. Да не бъдат в пари, ваучери или купони, които могат да бъдат обменени в пари.
  6. Да бъдат изцяло оповестени с цел даване на одобрение. Оповестяването трябва да отразява целта, цялата цена на ПГР, и да сочи всички участници, включително служители на JTI.

Научете повече