Нашата делова етичност

Борба с подкупите и корупцията

Ние не толерираме подкупите и корупцията в никаква форма

Какво означава това за JTI?

Ние сме поели ангажимент да действаме почтено във всички наши бизнес отношения и да проявяваме нулева толерантност към подкупите и корупцията във всички държави, в които извършваме дейност.

Подкупването включва даването или получаването на нещо ценно (обичайно пари) в замяна на бизнес предимство. Корупция е злоупотребата с власт в лична полза.

Плащанията за опростяване на формалности са форма на подкуп и обичайно включват малки подаръци или плащания на публични длъжностни лица в замяна на извършването или ускоряването на рутинна услуга.

Нарушаването на законните за борба с подкупите и корупцията може да доведе до криминално разследване и наказателно преследване, както и потенциални финансови санкции за JTI и които и да е ангажирани служители.

Какво означава това за мен като служител?

Аз не участвам в никаква форма на подкупване или корупция. По-специално, ако ми бъде предложен или поискан подкуп или плащане за опростяване на формалност, аз отказвам и незабавно съобщавам на моя местен или регионален Юрист или член на екипа по спазване на законите.

Осен това имам предвид възможните рискове от подкупването във връзка с подаръци, гостоприемство, развлечение, дарения за държавни органи, благотворителни дарения и спонсорства.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Ние очакваме всички наши бизнес партньори, включително назначените да действат от наше име, да се придържат изцяло към нашата позиция на нулева толерантност към подкупите и корупцията, като условие за извършване на дейност с JTI.

JTI може да прекрати нашия договор с който и да е бизнес партньор, който бъде установено, че е замесен в някаква форма на подкуп или корупция.

Да се действа в съответствие с ценностите на практика

„Получих многократни обаждания и електронни писма от агента по продажбите на потенциален продавач. Казах му, че предлаганият от него продукт не отговаря на нашите спецификации. Той се обади отново, намеквайки, че би бил склонен да ми плати допълнително 5% като „лична комисионна”, ако JTI приеме предложението му. Информирах го, че тези практики не са в съответствие с нашите ценности и Кодекс за поведение, и го помолих да не се обажда повече в JTI. Незабавно информирах моя ръководител.”

Служител от PPO

Научете повече