Нашата делова етичност

Предотвратяване на финансови престъпления

Ние не толерираме финансовите престъпления и активно управляваме рисковете, свързани с финансови престъпения.

Какво означава това за JTI?

Финансовите престъпления сериозно увреждат обществото и правителствата и могат да засегнат неблагоприятно бизнеса и репутацията на JTI.

Финансовите престъпления включват изпиране на пари, избягване на данъци и улесняването на избягването на данъци. Изпирането на пари е процесът на преобразуване на незаконно придобити пари в привидно законни пари или други активи. Избягването на данъци включва предприемането на мерки за избягването на изискуемите данъчни плащания. Улесняването на избягването на данъци означава оказване на съдействие на бизнес партньор или друго трето лице да избегне плащането на данъци.

Санкциите за извършване или улесняване на извършването на финансово престъпление могат да бъдат сериозни както за JTI, така и за неговите служители, дори ако JTI или отговорното лице не се ползва от извършваните дейности. Вие може да носите отговорност, ако умишлено или неумишлено помогнете на някого да извършва такива дейности.

Какво означава това за мен като служител?

Не трябва да се ангажирам в или да улеснявам каквато и да е форма на финансово престъпление.

Политиката на JTI за борба с изпирането на пари („БИП”) определя правила за входящи и изходящи търговски плащания и може да ми помогне да се уверя, че не улеснявам изпиране на пари.

Ако бъда приканен да извърша действие, което би могло да доведе до избягване на плащането на данък или изпиране на пари, отказвам да действам и незабавно съобщавам за това.

Споделям, ако у мен възникнат подозрения, че колега или бизнес партньор може да е замесен във финансово престъпление.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Ние очакваме от нашите бизнес партньори, включително тези, които действат от наше име, да спазват изцяло нашия подход на нулева толерантност към финансовите престъпления.
Ние ще упражняваме нашето право да прекратим договорните отношения, когато съответните бизнес партньори са замесени в каквато и да е форма на финансово престъпление.

Ако даден бизнес партньор бъде приканен да извърши действие, което може да доведе до финансово престъпление, той трябва незабавно да съобщи своето притеснение чрез onebehavior@jti.com.

Към какви ситуации би могло да се прилага това?

Някои примери за потенциално финансово престъпление:

  • Бизнес партньор ме е помолил да пренасоча плащане към задгранична банкова сметка, регистрирана на трето лице, което не познавам, и аз подозирам, че причината за това е избягване на плащането на данък.
  • Клиент ме е помолил да класифицирам погрешно стоките/услугите, които е закупил, на фактурата му, което ще намали ДДС или други данъци или налози, които се дължат.

Научете повече