Нашата делова етичност

Предотвратяване на търговия с използване на вътрешна информация

Служителите не трябва да се ангажират в търговия с използване на вътрешна информация при никакви обстоятелства.

Какво означава това за JTI?

Търговията с използване на вътрешна информация е използването на вътрешна информация за лична изгода или в полза на трето лице. Тя може да се отнася и за препоръка, базирана на вътрешна информация. Вътрешна информация в всяка непублична информация, която, ако бъде оповестена, би могла да има значително въздействие върху цената на ценни книжа на дадено дружество. Вътрешната информация може да включва поверителни финансови резултати, обявявания на дивиденти, емитирания или обратни изкупувания на акции, планове за голямо разширяване, и предложения сливания, вливания или придобивания.

Какво означава това за мен като служител?

Аз не купувам и не продавам никакви ценни книжа (напр. акции, облигации или капиталови опции) докато притежавам вътрешна информация, нито консултирам други да купуват или продават ценни книжа. Аз не споделям вътрешна информация с трето лице, освен ако съм упълномощен да сторя това.

Ако науча, че колега или служител на бизнес партньор се опитва да получи вътрешна информация без да предоставя разумно обяснение за това искане, съобщавам това незабавно на Главния финансов директор или на член на екипа по Compliance.

Към какви ситуации би могло да се прилага това?

Ето някои ситуации, които може да представляват риск от търговия с използване на вътрешна информация:

  • Член на екипа по Бизнес развитие би желал да закупи акции в потенциално целево дружество.
  • Служител от Финансовия екип има достъп до финансова информация на JT, която не е била публично оповестена от JT, и желае да продаде своите акции в JT.
  • Съпругът ми желае да купи известен брой акции на JT и ме е попитал за финансовите резултати на Групата, които още не са обявени.

Научете повече