Нашата делова етичност

Зачитане на неприкосновеността на личния живот и поверителността

Ние гарантираме, че събираме, използваме и съхраняваме личните данни по законен и сигурен начин. Прилагаме същата грижа спрямо нашите поверителни данни.

Какво означава това за JTI?

В своите операции ние събираме и обработваме лична информация, свързана с нашите служители, бизнес партньори и други заинтересувани лица. Ние имаме задължение да третираме цялата тази информация внимателно и в поверителност и работим само с данни, които са необходими за ефективната работа на JTI.

Освен това ние представяме чувствителна от делова гледна точка информация относно нашето Дружество, която изисква същото равнище на грижа.

Незаконното или неразрешено разкриване на лична информация или поверителна информация може да причини вреди на нашата репутация и да има отрицателно въздействие върху бизнеса.

Какво означава това за мен като служител?

Аз съм внимателен, когато работя с лична информация. Винаги зачитам неприкосновеността на личния живот на съответните лица и използвам информацията законно.

Аз съм особено внимателен, когато искам да споделям лична информация. Правя това само при наличието на законно бизнес основание. Ако имам съмнения, търся съвет от местния или регионалния Юрисконсулт.

Използвам само сигурни и одобрени IT решения на JTI за съхранението и споделянето на поверителна и лична информация. Поддържам сигурността на моите устройства и документи и поддържам силни и сигурни пароли за достъп до ИТ системите на JTI, уебсайтове и други активи на дружеството

Полагам допълнителна грижа, когато работя извън помещенията на JTI, за да гарантирам, че неовластени лица не могат да дочуят, видят или получат достъп до поверителна информация или пароли.

Ако получа поверителна информация и не съм сигурен за нейния произход или предназначение, говоря с моя ръководител. Никога не отговарям на подозрителни съобщения, в които се иска поверителна информация и не отварям линкове или приложения, съдържащи се в такива съобщения.

Незабавно съобщавам за всяко подозирано нарушение на поверителността или неправилно използване на информация на моя местен или регионален Юрисконсулт, или член на екипа по спазване на законите или екипа по Информационна сигурност.

За каква информация се отнася това?

Лична информация е всяка информация във връзка с дадено лице, например име, адрес, данни за връзка, идентификационни номера, както и данни за неговото здраве, семейство, финанси или работа.

Поверителна информация включва информация, свързана с нашите операции, продукти, бизнес планове, бизнес партньори, която, ако бъде разкрита, би могла да причини вреди на бизнеса или репутацията на JTI.

Научете повече