Нашата делова етичност

Опазване на активите на дружеството

Активите на Дружеството JTI са от съществено значение за нашата способност да изпълняваме своите бизнес цели. Ние се отнасяме отговорно и с уважение към активите на Дружеството JTI и към принадлежащите на други лица активи. Ние гарантираме, че активите на нашето Дружество са правилно придобивани, поддържани, предпазвани и отчуждавани.

Какво означава това за JTI?

Активите на Дружеството включват машини и оборудване, ИТ устройства, продукти и производствени материали, интелектуална собственост („ИС”) и служебни данни

Неправилното използване, липсата или неизправността на активи на Дружеството може да наруши нашата дейност и може да доведе до финансови загуби и увреждане на репутацията.

Нашата ИС е особено ценна, тъй като тя ни помага да разграничим нашите продукти и услуги и да поддържаме конкурентно предимство. Всички изобретения, идеи и концепции, разработени за JTI от нашите служители по време на техните трудови правоотношения, принадлежат на Дружеството и не трябва да бъдат обект на частна търговия.

Какво означава това за мен като служител?

Имам задължение за предпазвам поверените ми активи на Дружеството от кражба, неправилно използване и похабяване.

Аз използвам активите на Дружеството в съответствие с политиките и процедурите на JTI и не ги използвам за лична изгода. Не споделям активи на Дружеството, включително интелектуална собственост, с трето лице, без предварително разрешение. Никога не получавам или ползвам не по надлежния ред активи на трети лица или интелектуална собственост на трети лица без надлежен лиценз или одобрение.

Всеки път, когато обмислям сключването на договор с доставчик за хостване или поддържане на цифрови данни на Дружеството, аз включвам в процеса IT екипа. Това ще им позволи да гарантират сигурността на нашите данни.

Разбирам стойността и уязвимостта на цифровите данни на JTI и следвам кодекса i-secure, за да сведа до минимум риска от кражба или загуба.

Ако имам съмнение относно правилното използване на IT ресурс, моля Глобалното бюро за услуги („GSD”) за помощ. Ако направя грешка, веднага я разкривам.

Помнете ключовите принципи на кодекса i-secure:

  • Защитавам своята онлайн собственост
  • Мисля преди да кликна
  • Работя безопасно
  • Ако имате някакви въпроси, попитайте специалист, като се свържете с Вашия IT екип, GSD или като пишете на information.security@JTI.com.

Научете повече