Naše obchodní poctivost

Hlášení a zaznamenávání korporátních dat

Naše podnikání je založeno na pravdivé, spravedlivé, včasné a přesné evidenci, která je podkladem našeho rozhodování, ochrany naší dobré pověsti, podpory provozní efektivity a plnění zákonných a regulatorních povinností.

Co to znamená pro společnost JTI?

Mezi korporátní záznamy patří finanční a provozní údaje, osobní a důvěrné údaje, záznamy z jednání, obchodní plány, výhledy a analýzy.

Obchodní a finanční záznamy jsou zásadní pro naše obchodní provozy a vztahy s našimi akcionáři (společníky), obchodními partnery, vládami a jinými zúčastněnými osobami.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Dbám na to, aby byla zajištěna důvěrnost, bezpečnost a dostupnost záznamů, a při jejich vedení a nakládání s nimi respektuji použitelné právní předpisy.

Pokud se podílím na finančním výkaznictví nebo evidenci Společnosti, jednám v souladu s obecně přijímanými účetními zásadami a zajišťuji, aby byla tato evidence přesná, zabezpečená a vhodně zdokumentovaná.

Pokud jsem se dopustil(a) chyby ve výkaznictví nebo pokud jsem nevykázal(a) cokoli, co by mohlo poškodit celistvost a spolehlivost záznamů společnosti, ihned to nahlásím finančnímu řediteli, korporátnímu hlavnímu účetnímu nebo svému nadřízenému.

Na jaké situace se to může vztahovat?

Níže uvádíme vybrané příklady problémů s vykazováním finančních prostředků:

  • Vykazování příjmů, které nebyly získány, nebo výdajů, které nebyly vynaloženy.
  • Nezaúčtování vzniklých výdajů v běžném vykazovaném roce.

Zjistit více