Naše obchodní poctivost

Zabezpečení korporátních aktiv

Korporátní aktiva společnosti JTI jsou klíčová pro to, abychom mohli plnit své podnikatelské cíle. S korporátními aktivy společnosti JTI i aktivy patřícími jiným osobám zacházíme zodpovědně a s respektem. Dbáme na to, aby byla naše korporátní aktiva správně pořizována, udržována, chráněna a bylo s nimi správně nakládáno.

Co to znamená pro společnost JTI?

Mezi korporátní aktiva patří strojní zařízení a vybavení, zařízení IT, produkty a výrobní materiály, duševní vlastnictví (dále jen „IP") a korporátní data.

Zneužití, nedostupnost nebo špatné fungování korporátních aktiv může narušit naše podnikání a mít za následek vznik finančních ztrát a poškození dobré pověsti.

Obzvlášť hodnotné je naše duševní vlastnictví (IP), neboť nám pomáhá odlišovat naše produkty a služby a udržovat konkurenční výhodu. Všechny vynálezy, myšlenky a koncepty vyvinuté pro společnost JTI našimi zaměstnanci v průběhu jejich pracovního poměru patří Společnosti a nesmí s nimi být soukromě obchodováno.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Mám povinnost chránit korporátní aktiva, která mi byla svěřena, před odcizením, zneužitím a plýtváním.

Korporátní aktiva využívám v souladu se zásadami a postupy společnosti JTI a nevyužívám je pro získání osobního prospěchu. Korporátní aktiva, včetně duševního vlastnictví, nesdílím s žádnou třetí osobou bez předchozího pověření. Nikdy nepořizuji ani neužívám v rozporu s právními předpisy aktiva nebo duševní vlastnictví třetí osoby bez řádné licence nebo schválení.

Kdykoli zvažuji uzavření smlouvy s dodavatelem za účelem hostování nebo udržování digitálních dat Společnosti, zaangažuji pracovníky oddělení IT. Tím jim bude umožněno zajištění bezpečnosti našich dat.

Jsem si vědom(a) hodnoty a citlivosti digitálních dat společnosti JTI a dodržuji kodex zajištění internetové bezpečnosti za účelem minimalizace nebezpečí odcizení nebo ztráty.

Mám-li jakoukoli pochybnost ohledně řádného užívání IT vybavení, požádám globální servisní pracoviště (dále jen „GSD“) o podporu. Pokud udělám chybu, ihned to oznámím.

Mějte na paměti klíčové zásady Kodexu internetové bezpečnosti:

  • Chráním svůj online majetek
  • Přemýšlím, než kliknu
  • Sdílím bezpečně
  • Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se odborníka - kontaktujte své oddělení IT, GSD nebo se obraťte písemně na information.security@JTI.com.

Zjistit více