ჩვენი ბიზნესეთიკა

სახელმწიფო გამოძიებასთან თანამშრომლობა

ჩვენ მაქსიმალურად ვთანამშრომლობთ სახელმწიფო გამოძიებასთან.

რას ნიშნავს ეს JTI-ისთვის?

სახელმწიფო ორგანოები პერიოდულად მოითხოვენ ინფორმაციას ჩვენი ბიზნესის სხვადასხვა ასპექტთან დაკავშირებით, იმისათვის, რომ მოგვანიჭონ კომპანიის ოპერირებისთვის აუცილებელი ლიცენზია და სერტიფიკატები.

სახელმწიფო ორგანოები შესაძლოა დაუგეგმავად გამოცხადდნენ კომპანიაში და ჩაატარონ საკონტროლო შემოწმება ე.წ. რევიზია.

რას ნიშნავს ეს ჩემთვის, როგორც თანამშრომლისთვის?

მე ყოველთვის მივაწვდი ზუსტ და უტყუარ ინფორმაციას ან უზრუნველვყოფ, რომ მოთხოვნილი ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი. კომპანიის რომელიმე ლოკაციაზე ვიზიტის დროს, სახელმწიფო წარმომადგენელს ყოველთვის თან უნდა ახლდეს იურიდიული სამსახურის მიერ მიჩენილი JTI-ის თანამშრომელი.

მოულოდნელი საკონტროლო შემოწმების შემთხვევაში ვალდებული ვარ, ვიმოქმედო შესაბამისი ინსტრუქციის თანახმად და დაუყოვნებლივ დავუკავშირდე ადგილობრივ ან რეგიონულ იურისტს. რევიზიის კოორდინატორის პასუხისმგებლობა გაწერილია შესაბამის ინსტრუქციაში.

როგორია რევიზიის კოორდინატორების როლი?

მოულოდნელი საკონტროლო შემოწმება შესაძლოა მოხდეს ნებისმიერ დროს. ასეთ სიტუაციებში მთავარი საკონტაქტო პირია საგანგებოდ დანიშნული რევიზიის კოორდინატორი, რომელიც ნებისმიერ დროს მზად უნდა იყოს ასეთი ვიზიტებისთვის. მან უნდა უზრუნველყოს თანამშრომლების ზოგადი ინფორმირება და წინასწარ, საგანგებოდ შეამზადოს ის პერსონალი, რომელსაც პირველ რიგში მოუწევს შეხება შემმოწმებელ ორგანოებთან (მიმღებში მომუშავე თანამშრომლები, ოფისკოორდინატორი, IT გუნდი და ა.შ.)

გაიგეთ მეტი