Бизнес эрхлэх шудрага хандлага

Төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах

Бид төрийн байгууллагуудын хүсэлт шаардлагыг биелүүлж, хянан шалгах ажиллагаанд идэвхтэй хамтран ажиллаж байна.

JTI-ийн хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Төрийн байгууллагаас зөвшөөрөл олгох, гэрчилгээжүүлэх зорилгоор байгууллагын үйл ажиллагааны зарим мэдээлэл авахыг хүсдэг ба Компаний бизнес эрхлэх хариуцлагатай байдлыг шалгадаг.

Үүнээс гадна Засгийн газрын агентлагууд гэнэтийн (төлөвлөгөөт бус) хяналт шалгалтыг зарим тохиолдолд хийж болно.

Хамт олны нэгж болох миний хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Би үнэн зөв, баттай мэдээллээр хангаж, түүнд ажиллах нөхцөл олгох ёстой. Төрийн байгууллагын ажилтан компаний байгууламжид очих үед хууль зүйн хэлтсийн төлөөлөгчөөр томилогдсон ажилтан байнга дагалдан хамт байх ёстой.

Мэдээлэл авах эсвэл Компани дээр шалгалтаар ирэх гэнэтийн хүсэлт ирсэн тохиолдолд би орон нутгийн төлөвлөгөөт бус шалгалтын зааврыг дагаж мөрдөх ёстой. Үүний зэрэгцээ, орон нутгийн төлөвлөөт бус шалгалтын зохицуулагч болон орон нутгийн буюу бүс нутгийн хуулийн зөвлөхөд нэн даруй мэдэгдэх ёстой. Төлөвлөөт бус шалгалтын зохицуулагчдын чиг үүргийг зааварт тодорхой тайлбарласан болно.

Төлөвлөөт бус шалгалтын зохицуулагчдын ажил үүрэг?

Төлөвлөгөөт бус шалгалт нь гэнэт гарч болзошгүй байдаг. Ийм нөхцөлд төлөвлөгөөт бус шалгалтын зохицуулагч ерөнхийд нь холбогдож харилцах хүнээр томилогддог. Тэд иймэрхүү үйл явдалд байнга бэлтгэлтэй байх ёстой бөгөөд бусад боломжит оролцогчид (захиргааны ажилтнууд, МТ-ийн хэлтсийн төлөөлөгчид, бусад төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын зохицуулагчид болон бусад ажилтнууд) шаардлагатай мэдээлэлтэй байж хяналт шалгалтанд бэлэн байх ёстой.

Илүү ихийг олж мэдээрэй