Бизнес эрхлэх шудрага хандлага

Бэлэг солилцох, зочломтгой зан үйл, зугаа цэнгэлийн төлбөр тооцоо

Бэлэг солилцох, зочломтгой байдал, зугаа цэнгэлийн төлбөр тооцоог бид дэмждэггүй ч бизнесийн хувьд иймэрхүү тохиолдол (хэрэв тохиолдлын чанартай бол) ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрдөг гэдгийг бид мэднэ.

JTI-ийн хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Бэлэг бол үнэ төлбөргүй өгч, хүлээн авсан ямарваа нэгэн үнэтэй зүйлийг хэлнэ. Зочломтгой байдал болон зугаа цэнгэл гэх ойлголтонд төлбөртэй зохион байгуулагдаж буй арга хэмжээнд оролцох, байрлах сууцаар хангуулах, хоол ундаар үйлчлэхийг хэлнэ.

Бэлэг солилцох, зочломтгой байдлын зан үйл, төлбөртэй зугаа цэнгэлийн арга хэмжээнд маш тодорхой ойлголттой байх, учир нь энэ нь хээл хахууль, ашиг сонирхлын зөрчилд тооцогдох эрсдэлтэй.

Хамт олны нэгж болох миний хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Ямар нэгэн бэлэг өгч авалцах, зочломтгой байдал үзүүлэх буюу хүлээн авах, зүгаа цэнгэлийн арга хэмжээний төлбөр тооцоог хүлээн авах буюу төлбөр хийх тохиолдлуудад би JTI-ийн баримталдаг зарчимд нийцэж байна уу гэдгээ сайн ухамсарлах ёстой.

Бэлэг солилцох, зочломтгой байдлын зан үйл, төлбөртэй зугаа цэнгэлийн арга хэмжээнд оролцсоноор миний албан шийдвэрт нөлөөлөхгүй гэдэгт итгэлтэй байх ёстой.

Юуны өмнө төрийн албан хаагч эсвэл байгууллагатай бэлэг өгч авалцах, зочломтгой байдал үзүүлэх буюу хүлээн авах, зүгаа цэнгэлийн арга хэмжээний төлбөр тооцоог хүлээн авах буюу төлбөр хийх тохиолдлуудад үнийн дүнгээс үл хамаарч зөвшөөрөл авах нь зүйтэй.

Бизнес түншүүдэд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Бидний өмнөөс албан ёсоор үйл ажиллагаа явуулдаг бизнесийн түншүүд бэлэг, зочломтгой байдал, үзвэр үйлчилгээний талаархи зарчмуудыг дагаж мөрдөх ёстой. Юуны өмнө ямар нэгэн бэлэг өгч авалцах, зочломтгой байдал үзүүлэх буюу хүлээн авах, зугаа цэнгэлийн арга хэмжээний төлбөр тооцоог хүлээн авах буюу төлбөр хийх тохиолдлуудад манай бизнес хамтрагчид зөвшөөрөл авах нь ёстой.

Бэлэг солилцох, зочломтгой байдлын зан үйл, төлбөртэй зугаа цэнгэлийн арга хэмжээнд бидний мөрдөх зарчим нь бэлэг солилцох, зочломтгой байдлын зан үйл, төлбөртэй зугаа цэнгэлийн арга хэмжээ нь:

  1. Холбогдох хууль, тухайн орон нутгийн зан үйлийн шаардлагад нийцсэн байх ёстой.
  2. Ухамсартай болон хэмжээ хязгаартай байх ёстой бөгөөд энэ нь тохиолдлын чанартай, цаг үетэйгээ нийцсэн байх.
  3. Ажилтан болон гуравдагч этгээдийн хооронд ашиг сонирхолын зөрчил үүсэхгүй байх.
  4. Зохисгүй үйлдлийн урамшуулал буюу тэдэнд өгөх урамшуулал гэх мэт үндэслэлгүй давуу талыг олж авахад ашиглах ёсгүй.
  5. Бэлэн мөнгө буюу бэлэн мөнгөнд шилжүүлэх мөнгөн хэрэгсэл ,чек эсвэл тасалбар хэлбэрээр хэрэгжихгүй байх.
  6. Зохих зөвшөөрөл авахын тулд шаардлагатай бүх мэдээллийг хүргүүлэх ёстой. Тухайлбал, үйл явдлын зорилго, зардлын хэмжээг танилцуулах, түүнчлэн JTI-ийн ажилтнууд болон бүх оролцогчдын жагсаалтыг мэдээлэх ёстой.

Илүү ихийг олж мэдээрэй