Бизнес эрхлэх шудрага хандлага

Байгууллагын тайлан мэдээллийг хөтлөх

Бид үйл ажиллагаа нь үнэн, бодитой, цаг үеээ олсон, үнэн зөв мэдээлэл агуулсан баримт бичигт тулгуурладаг. Энэ нь бид зөв шийдвэр гаргах, Компанийн нэр хүндийг хамгаалах, үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, хууль зүйн шаардлагыг биелүүлэх боломжийг олгодог.

JTI-ийн хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Байгууллагын баримт бичигт санхүүгийн болон үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд, хувийн мэдээлэл, нууц мэдээлэл, уулзалтын тэмдэглэл, бизнесийн төлөвлөгөө, урьдчилсан таамаглал, тооцоо, дүн шинжилгээний материал багтдаг.

Арилжааны болон санхүүгийн баримт бичиг нь манай бизнес, хувьцаа эзэмшигчид, бизнесийн түншүүд, төрийн байгууллагууд болон бусад оролцогч талуудтай харилцах харилцаанд чухал ач холбогдолтой юм.

Хамт олны нэгж болох миний хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Баримт бичгийн хөтлөлт, хадгалалт нь нууцлал, аюулгүй байдлын шаардлагуудын дагуу явагдаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах арга хэмжээ авдаг бөгөөд баримтууд нь амархан олддог байх ёстой. Бичиг баримтыг хадгалах, устгахдаа холбогдох журмыг дагаж мөрддөг.

Би Компанийн санхүүгийн тайлангууд эсвэл баримт бичгүүдтэй ажиллаж байгаа бол би нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий зарчмуудыг баримталж, баримт бичигт найдвартай мэдээлэл агуулсан байх, аюулгүй газар хадгалагдаж, зохих ёсоор хаягжуулсан эсэхийг баталгаажуулна.

Тайлан мэдээ гаргахдаа алдаа гаргасан, эсвэл байгууллагын талаар бүрэн гүйцэд мэдээлэл, найдвартай байдалд нөлөөлж болохуйц өгөгдлүүдийг дутаасан тохиолдолд санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн, санхүүгийн хяналтын ажилтан, эсвэл өөрийн хэлтсийн менежерт даруй мэдэгдэнэ.

Үүнийг ямар тохиолдолд хэрэглэх вэ?

Санхүүгийн тайлан гаргахад гаргадаг алдаануудын жишээг дурдвал:

  • Тайлан мэдээллийн баримтанд орлого зарлагын мэдээллийг худал тусгах.
  • Жилийн тайлангийн хугацаанд гарсан зардлыг тооцоонд хамруулаагүй.

Илүү ихийг олж мэдээрэй