ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ

အစိုးရမွ စံုစမ္းေမးျမန္းသည္မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အစိုးရစံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

အခါအားေလ်ာ္စြာ၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ (ပါမစ္) မ်ား၊ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ ႏွင့္ JTI သည္ တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ လုပ္ကိုင္လည္ပတ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ပံုပန္းသြင္ျပင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

ရံဖန္ရံခါတြင္၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ “Dawn Raid (ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈ)” ဟု ရည္ညႊန္းၾကေသာ မေၾကညာဘဲ လာေရာက္ေလ့လာ မႈမ်ား လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

မိိမိအေနျဖင့္ အျမဲတေစ ႐ိုးသားမွန္ကန္ၿပီး တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္သာ ေပးအပ္သင့္သည္ (သို႔မဟုတ္) ယင္းသို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရနုိင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈမႈမ်ားတြင္ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ ဥပေဒ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ေပးထားေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အခ်ိန္တိုုင္း လိုက္ပါၾကည့္႐ႈေပးရမည္။

မိမိထံ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားပဲ သတင္းအခ်က္အသို႔မဟုတ္ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈရန္ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္လက္ခံရရွိပါက၊ ေဒသဆိုင္ရာ Dawn Raid လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာၿပီး ျပည္တြင္း Dawn Raid ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး သို႔မဟုတ္၊ ေဒသဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္) နယ္ေျမဆိုင္ရာ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံထံ ခ်က္ခ်င္း သတင္း ပို႔ရန္ ေသခ်ာေစရပါမယ္။ Dawn Raid ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ား၏ တာ၀န္အခန္း က႑ကို Dawn Raid လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Dawn Raid (ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈ) ေပါင္းစပ္ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးတစ္ဦး၏ အခန္းက႑

Dawn Raid (ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈ) မွာ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ Dawn Raid ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဆက္သြယ္ရမည့္ သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ လာေရာက္မႈမ်ားအတြက္ အျမဲတမ္းျပင္ဆင္ထားျခင္း၊ ပါ၀င္ရမည့့္ မည္သူမဆို- ဧည့္ႀကိဳ မ်ား၊ IT အဖြဲ႕သားမ်ား၊ Dawn Raid အဖြဲ႕၏ အျခားအဖြဲ႕၀င္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျခံဳေျပာရလွ်င္၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ သူတို႔လိုအပ္ေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ထားေရးကို ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ ထားရန္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္