ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ

ျပင္ပ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားမႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

JTI ကိုယ္စားျပဳအခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းအားလံုး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည္း။

JTI အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အခြင့္ရ ေဒသဆို္င္ရာ၊ နယ္ေျမဆိုင္ရာ၊ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ Corporate Development ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ JTI အေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ရာ၌ အထူးဂ႐ုစိုက္ၿပီး ကုမၸဏီက ေပးအပ္ထားေသာ ၊ အမ်ားသိရွိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အျမဲတေစရည္ ညႊန္းကိုးကားပါသည္။

JTI အေၾကာင္း လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို လူမႈမီဒီယာ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ Chat ဖိုရမ္မ်ားတြင္ တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွ်ေ၀ျခင္းမ်ဳိးမလုပ္ ပါ။

အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္မွာ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပ်ံ႕ႏွံံံ႔ေသာ သတင္းစာတစ္ေစာင္၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ တစ္ခုခု မျမင္ေတြ႔လိုပါ။ ယင္းကိစၥကို လူမႈကြန္ရက္ေပၚ သို႔မဟုတ္ အျခား အမ်ားျပည္သူသံုးဖိုရမ္တစ္ခု ေပၚတြင္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွ်ေ၀ျခင္းမလုပ္သင့့္ပါ။

လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား ေဆာင္ရန္

  • ေဆာင္ရန္ – JTI စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားက ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿပီး ျဖစ္သည္မ်ားကိုသာ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကြန္ရက္တြင္ ပို႔စ္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကုိ မွ်ေ၀ပါ။
  • ေဆာင္ရန္ – ထင္ျမင္ခ်က္သည္ သင့္အာေဘာ္သာျဖစ္ ေၾကာင္းရွင္းလင္းပါေစ။
  • ေရွာင္ရန္ – လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူမႈ မီဒီယာ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ မွ်ေ၀ျခင္း။
  • ေရွာင္ရန္ – JTI ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္မ်ားကို လူမႈမီဒီယာ မ်ားတြင္ မိမိသေဘာျဖင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္